• Wiadomości Elektrotechniczne

    Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej.

2017-12

zeszyt-5361-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-12.html

 
W numerze m.in.:
Lokalizacja zwarć z ziemią w liniach napowietrznych SN DOI:10.15199/74.2017.12.6

Na podstawie artykułu A. Kozłow "Sposob poiska miesta odnofaznowo zamykanija na ziemliu w sietiach wozdusznych linij elektropieriedaczi napriażenijem 6-35 kV i pribor jewo riealizujuszczij". Elektrobiezopasnost’ 1/2016. Opracował - Piotr Olszowiec. Przepisy technicznej eksploatacji urządzeń elektrycznych w Rosji dopuszczają pracę linii napowietrznych SN z izolowanym punktem neutralnym po wystąpieniu jednofazowego zwarcia z ziemią. Nakładają jednocześnie obowiązek możliwie szybkiej lokalizacji i usunięcia tego uszkodzenia. Do tego celu przepisy zalecają użycie dedykowanych lokalizatorów. Wszystkie stosowane w byłym ZSRR przenośne przyrządy, określające kierunek do miejsca zwarcia z ziemią, analizują pole elektromagnetyczne wokół pracującej linii. W normalnych warunkach roboczych... więcej»

XX Ogólnopolska Konferencja "Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" (Krzysztof Woliński)
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod patronatem honorowym firmy General Electric z Wałbrzycha, zorganizował w dniach 11-13 października 2017 r. kolejną konferencję poświęconą problematyce zabezpieczeń i automatyki w sieciach elektroenergetycznych. W bieżącym roku przypada jubileusz 125-lecia działalności firmy na świecie i 25 lat działalności w Polsce. Uczestnicy spotkali się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W konferencji wzięło udział prawie 200 osób reprezentujących służby zabezpieczeniowe: operatora sieci przesyłowej, dystrybucji i elektrowni, energetykę przemysłową, ośrodki badawcze i akademickie oraz biura projektowe. Uczestników konferencji powitał oraz otwarcia obrad konferencji dokonał przewodniczący KAE SEP - prof. Eugeniusz Rosołowski. W Słowie wstępnym zamieszczonym w materiałach konferencyjnych prof. Eugeniusz Rosołowski stwierdził: Jak przystało na jubileuszowe spotkanie, zestaw nadesłanych referatów prezentuje pełny zakres problemów związanych z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową. Są tu zatem prezentowane zagadnienia związane z ochroną przekaźnikową oraz automatyką nowych transgranicznych łączy przesyłowych, a także nowe rozwiązania w zakresie au... więcej»

Nowa era w miernikach małych rezystancji - mikroomomierz Sonel MMR-650 (Roman Domański)
Jeszcze kilkanaście lat temu do pomiarów małych rezystancji, szczególnie w obiektach o charakterze indukcyjnym, powszechnie wykorzystywano mierniki analogowe, tzw. mostki Thomsona. Wykonywanie nimi badań było kłopotliwe i niestety bardzo energo- i czasochłonne. Pojawienie się mierników elektronicznych, sterowanych mikroprocesorowo z wyświetlaniem cyfrowym rozwiązało kilka, związanych z tym zagadnieniem problemów i wydawać się mogło, że jest mało prawdopodobne powstanie kolejnych przełomowych rozwiązań. Jednak rozwój technologii, głównie tych stosowanych przy budowie silników i transformatorów, postawił przed pomiarowcami wiele nowych problemów technicznych - do tej pory niespotykanych. Wymaga... więcej»

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Ignacy Mościcki (1867-1946) w 150. rocznicę urodzin (Jerzy Hickiewicz)
Artykuł przybliża elektrotechniczną działalność Ignacego Mościckiego, wybitnego naukowca, technika, a później prezydenta II RP. Podkreślono w nim wszechstronność jako cechę, którą się szczególnie wyróżniał. Rozwijał się bowiem na wszystkich polach działalności technicznej - od wynalazcy, badacza, przez konstruktora, technologa wreszcie organizatora produkcji i działacza biznesowego, pomimo nieposiadania dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Wynalazł wydajną metodę pozyskiwania azotu z powietrza przy użyciu elektryczności i skonstruował aparaturę elektryczną służącą do tego celu. W jej skład wchodziły bezkonkurencyjne w owym czasie kondensatory wysokiego napięcia, zwane kondensatorami Mościckiego. Założył także fabrykę kwasu azotowego, którą skutecznie obronił przed konkurencją. Podkreślono wielki sukces, który osiągnął w Szwajcarii, a z którego owoców dobrowolnie zrezygnował, przenosząc się do Polski, motywowany dziś chyba już niespotykanym patriotyzmem. Przedstawiono ponadto krótko jego działalność społeczną, uczelnianą i przemysłową. W 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Ignacego Mościckiego. Minął zatem dostatecznie długi czas, aby ocenić Jego działalność naukowo-techniczną. Jest On znany głównie z powodu pełnienia urzędu prezydenta RP (którym był najdłużej w polskiej historii, bo przez ponad 12 lat). W artykule ograniczono się jednak do przedstawienia Jego działalności w dziedzinie techniki, głównie elektrotechniki. Jest to działalność Mościckiego, która zasługuje na uznanie, a nawet może być wzorem do naśladowania. Z perspektywy czasu u współczesnych oddala się świadomość warunków pracy naukowo-badawczej w czasach, kiedy komputerów jeszcze nie było. Rozwijająca się dziś komputeryzacja ułatwia taką pracę. Widać zatem wyraźnie, w jak trudnych realiach Mościcki dokonywał tak niezwykłych wynalazków. Były to czasy trudne nie tylko z tej perspektywy, ale także i panującej wówczas sytuacji politycznej. Związki rodzinne Ignac... więcej»

FIDVR - awarie powodowane odbudową napięcia w systemie - wytyczne techniczne DOI:10.15199/74.2017.12.5

FIDVR - A Technical Reference Paper - Fault - Induced Delayed Voltage Recovery version 1.2. Źródło: PACWorld, June 2017. Opracował - Konrad Woliński.The North American Electric Reliability Corporation (NERC) jest międzynarodowym, niekomercyjnym organem regulacyjnym, którego misją jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w Ameryce Północnej. NERC rozwija i wprowadza standardy niezawodności, ocenia roczną, okresową i długoterminową niezawodność, monitoruje znajomość systemu, prowadzi działalność edukacyjną oraz certyfikuje personel zatrudnionym w przemyśle. Odkąd zjawisko awarii, spowodowanej odbudową napięcia (FIDVR - Fault Induced Delayed Voltage Recovery), może mieć istotny wpływ na wszystkie poziomy systemu elektroenergetycznego istnieje potrzeba zwiększenia świadomości wspólnoty PAC, aby pomóc naszej branży rozwinąć i wdrożyć rozwiązania, które ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń FIDVR lub zredukują skutki, gdy takowe zdarzenia wystąpią. Celem tego raportu jest przedstawienie naszym czytelnikom wytycznych technicznych NERC, aby specjaliści PAC mogli sprostać wyzwaniom i znaleźć najefektywniejsze rozwiązania. Powrót napięcia lub bardziej popularne obecnie - awarii spowodowanej przywróceniem napięcia (FIDVR) - jest zjawiskiem, w... więcej»

2017-11

zeszyt-5329-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-11.html

 
W numerze m.in.:
Badania samochodu elektrycznego z silnikiem prądu stałego - OPEL Astra po konwersji na pojazd EV T DOI:10.15199/74.2017.11.2
(Sławomir Łukjanow, Wiesław Zieliński)

Prognozy wyczerpywania światowych zasobów ropy naftowej oraz względy ochrony środowiska obligują producentów pojazdów z silnikami spalinowymi do poszukiwania alternatywnych źródeł napędu. Tendencje zależności między podażą a popytem ropy naftowej w skali globalnej ilustruje rys. 1 [5]. Wydaje się, że rozwiązaniem jest wprowadzenie na rynek samochodów z napędem elektrycznym (EV), co robią już największe koncerny samochodowe. Rozwiązaniem przejściowym - z uwagi m.in. na duże koszty wytwarzania samochodów EV, a zwłaszcza akumulatorów - jest wprowadzenie do produkcji samochodów hybrydowych. Wartą rozważenia propozycją wydaje się również konwersja eksploatowanych pojazdów z silnikami spalinowymi. Samochody z silnikami spalinowymi ZI (zapłonem iskrowym) i ZS (zapłonem samoczynnym), mimo coraz ostrzejszych norm emisji spalin, stanowią w ruchu miejskim zagrożenie dla środowiska, a zwłaszcza dla zdrowia mieszkańców. W wielu miastach świata wprowadzane są strefy ograniczonego ruchu lub zakazu ruchu dla samochodów z silnikami ZI i ZS. Do najbardziej szkodliwych dla zdrowia substancji, wg wymagań europejskich i ONZ podanych w dyrektywach i regulaminach, należą: tlenek i dwutlenek węgla - CO i CO2, związki węglowodorowe - CH, tlenki azotu - NOx, cząstki stałe - PM. W ujęciu globalnym najbardziej szkodliwa dla środowiska jest emisja dwutlenku węgla - CO2, powodująca m.in. ocieplenie klimatu na kuli ziemskiej. Według danych GUS oraz Ministerstwa Środowiska w Polsce w całkowitej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z ruchu drogowego było: 20% tlenku węgla, 27% tlenków azotu oraz 12% pyłów. W ruchu miejskim na obszarze Warszawy emisja tlenku węgla stanowiła 50%, emisja Dr inż. Sławomir Łukjanow prof. nzw. PIMOT, mgr inż. Wiesław Zieliński (w.zielinski@pimot.eu) - Przemysłowy Instytut Motoryzacji - PIMOT, Warszawa Rys. 1. Tendencje podaży i popytu ropy naftowej w skali globalnej Fig. 1. Oil supply and demand trends on a global ... więcej»

Analiza uszkodzeń transformatorów w jednym z rejonów energetycznych w latach 1996-2016 DOI:10.15199/74.2017.11.7
(Józef Wajda)

Jednym z wielu urządzeń przesyłających energię elektryczną do odbiorców są transformatory SN/nn. Od obsługi technicznej i jej sprawnego działania w dużym stopniu zależy funkcjonowanie wszystkich elementów linii zasilających: odbiorców przemysłowych i komunalnych oraz miejskich i wiejskich. Zdarzają się przypadki, że niektóre transformatory w krótkim czasie po zamontowaniu na stacji ulegają uszkodzeniu, ale zdecydowana większość pracuje bez awarii nawet po kilkadziesiąt lat. Niniejszy artykuł dotyczy analizy uszkodzeń transformatorów SN/nn grupy trzeciej o mocy do 1600 kVA i napięciach 30/04 kV, 15/04 kV i 6/04 kV w jednym z rejonów energetycznych w latach 1996-2016. W jego opracowaniu zostały wykorzystane dane ze sprawozdań G - 10.5 za lata 1996-2016 RZE Rzeszów (obecnie PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów) [7]. Uszkodzenia transformatorów Posługując się przykładem uszkodzeń transformatorów w jednym z rejonów energetycznych w latach 1996-2016 przedstawionym na rys. 1 wynika, że liczbowo charakterystyka wykazuje charakter malejący, gdyż w roku 1996 uszkodziło się 11 transformatorów, a po upływie 20 lat w roku 2016 tylko 4 szt. W całym przedstawionym okresie należy wziąć pod uwagę systematyczny przyrost w poszczególnych latach jednostek transformatorowych - tak na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Można więc przyjąć, że przebieg charakterystyki uszkodzeń transformatorów zachowuje się odwrotnie do zmian liczby transformatorów omawianego rejonu energetycznego. Jak przedstawiono na rys. 1 w 2004 r. było 21 uszkodzeń i 26 w roku 2011. Ich wzrost był wywołany okresowymi anomaliami pogodowymi. Jedną z przyczyn malejącej liczby uszkodzeń transformatorów są modernizacje linii SN/nn, mające na celu m.in. zmniejszenie długości rozległych sieci nn na terenach wiejskich. Duże spadki napięć na końcach linii nn utrudniały pracę urządzeń odbiorczych i przyczyniały się do nadmiernych przeciążeń transformatorów. Również właściwa eksploatacja u... więcej»

WYDAWNICTWA
Algorytmizacja i programowanie w Matlabie.Kazimierz Banasiak: Algorytmizacja i programowanie w Matlabie. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2017.We Wstępie czytamy: Celem tego podręcznika jest dostarczenie Czytelnikowi podstawowej wiedzy dotyczącej reprezentacji danych, algorytmizacji, programowania obliczeń oraz wykonywania wykresów w środowisku obliczeniowym Matlab. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach technicznych, a także ekonomicznych oraz uczniów szkół średnich o profilu matematycznym i informatycznym. Autor omawia następujące zagadnienia: Reprezentacja danych w komputerze - system pozycyjny zapisu liczb, reprezentacja liczb całkowitych - kod binarny, zamiana liczby dziesiętn... więcej»

Wady synchronizacji wykorzystującej odbiorniki GNSS i sieć Ethernet NTP/PTP (Tomasz Widomski, Krzysztof Borsulski, Janusz Użycki, Piotr Olbrysz, Jerzy Kowalski)
O niedoskonałościach systemu synchronizacji czasu do GPS mówi się od dawna. O ile świadomi tego faktu są eksperci, zajmujący się synchronizacją czasu, o tyle użytkownicy systemów synchronizacji czasu nie doceniają znaczenia problemu. Dotyczy to szczególnie energetyków, wśród których mało znana jest teza możliwego cyberataku na infrastrukturę synchronizacji (Time Synchronization Attack), której skutkiem mógłby być np. blackout. Mimo, że prawdopodobieństwo skuteczności takiego ataku wydaje się nadal niewielkie, to okoliczności podobnych wcześniejszych awarii sprawiają, że zagrożenie może być realne. Retrospektywna analiza East Coast Blackout (2003 r.) wskazała jako jedną z ważnych przyczyn awarii wewnętrzny błąd związany z rozsynchronizowaniem systemu firmy General Electric SCADA typ XA/211). Wywołało to zjawisko hazardu (skutek wyprzedził przyczynę) danych telemetrycznych otrzymywanych z PMU (Phase Measurement Unit) IEEE C.37, a w konsekwencji wydano błędne decyzje, które doprowadziły do przeciążenia systemu energetycznego i efektu kaskady awarii na dużym obszarze USA i Kanady. Na te same zagrożenia wskazano również podczas spotkania europejskiego sektora finansowego wiosną 2017 r. w Londynie podczas warsztatów poświęconych dyrektywie ESMA2) MiFID II. W sektorze finansowym od kilku lat nasila się problem destabilizacji synchronizacji na giełdach finansowych w Nowym Jorku i Londynie. Ekspertów zaniepokoiły okoliczności, sprzyjające takiemu zagrożeniu i nakładające się wzajemnie na siebie fakty: ● zagrożenie terroryzmem i cyberterroryzmem, ● niski stopień świ... więcej»

Optymalizacja konstrukcji transformatora obrotowego DOI:10.15199/74.2017.11.3
(Olgierd Massalski)

Spośród zastosowań transformatorów obrotowych można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza, w której transformatory obrotowe są używane do zastosowań sygnałowych. Druga, w której mają one zastosowanie energetyczne. Zastosowania sygnałowe są następujące: odczyt i zapis sygnałów analogowych na taśmach magnetycznych np. w magnetowidach. W energetyce wyróżnia się znacznie więcej zastosowań i są one następujące: zasilanie wzbudzenia w maszynach synchronicznych, sztuczne satelity, przekazywanie energii z ruchomych baterii słonecznych, zasilanie obrotowego radaru lotniczego, anten odbierających sygnały, w transformatorach spawalniczych, w maszynach asynchronicznych zasilanych dwustronnie, zasilanie systemu kontroli trakcji w samochodach, aplikacje wymagające dużych prędkości obrotowych, np. wiertarki, inne - zasilanie rezystorów suwakowych, aplikacje pracujące w dużych temperaturach, wymagające dużych sprawności i małych rozmiarów. Optymalizacje przeprowadzono w programie Matlab dla zadanych parametrów takich jak: - moc, - przyjęta wartość strat mocy oraz wartość przepływu magnesującego, - maksymalna dopuszczalna indukcja, - wymiary okna na uzwojenie, Mgr inż. Olgierd Massalski (olgierd.massalski@gmail.com) - ABB Sp z o.o., Łódź - minimalny promień wewnętrzny, - wielkość szczeliny, - częstotliwość pracy. W trakcie optymalizacji dokonano badań dla wszystkich konstrukcji, takich jak: - zależność funkcji kosztu od promienia, szczeliny, - zależności kosztu dla różnych punktów startowych, - zależności masy oraz kosztu od strat mocy i przepływu magnesującego. Parametryzacja rdzenia cylindrycznego Przypadek 0 - przypadek ogólny, w którym występują wszystkie zmienne niezależne, w przypadku 1 - szerokość kolumny jest stała, natomiast przypadek 2 - jest to przypadek, w którym w każdej płaszczyźnie rdzenia jest ten sam przekrój. Rys. 1. Parametryzacja rdzenia cylindrycznego: R1 - promień wewnętrzny rdzenia, R2 - promień wewnętrzny okna, R3 - pro... więcej»

2017-10

zeszyt-5302-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-10.html

 
W numerze m.in.:
Synergia wnętrza domu i oświetlenia
Luboš Sekal A.A.L.S. - ateliér architektury: Součinnost bytového interiéru a osvětlení. Svĕtlo 08.01.2017. Opracował - Witold Bobrowski.W artykule przedstawiono obraz wnętrza dwóch mieszkań i domu, mających wspólne cechy, w przypadku mieszkań - następuje renowacja wnętrz, a dom jest dopiero w budowie. Wspólnym elementem w przygotowaniu sztucznego oświetlenia jest kombinacja światła rozproszonego z oświetleniem kierunkowym lub oświetleniem pośrednim, dającym niekiedy bezpośredni przepływ światła. Inną wspólną cechą jest regulowanie ilości światła - częściowego ściemniania oraz równoczesnego rozświetlania obwodów oświetleniowych, tak aby tworzyć tzw. sceny świetlne. Według subiektywnych nastrojów i potrzeb mieszkańców można zmieniać nie tylko intensywność, ale także ukierunkowanie strumienia świetlnego (rys. 1).Przy projektowaniu systemów oświetleniowych z nielicznymi wyjątkami, nie instalowano silnego centralnego oświetlenia. Korzystne było umożliwienie konstruowania przestrzeni wewnętrznej, dzięki której we wnętrzu można było zarówno pracować, odpoczywać, przyjmować gości, słuchać muzyki, oglądać sport lub skupić się na czytaniu. Dla pojedynczego członka gospodarstwa domowego spotyka się raz wysoką intensywność światła w całym pomieszczeniu, a innym razem potrzebne jest tylko lokalne oświetlenie. Te różnorodne wymagania, należy połączyć w inteligentny system przy klasycznej operacji z wykorzystaniem przełączników i ściemniaczy, unikając zagmatwanego systemu, składającego się z wielu punktów kontroli oraz przełączników. Jest zwykle pożądane, aby ograniczyć się do dwóch lub do trzech obwodów oświetleniowych w pomieszczeniu. Ważne jest jednak, aby było możliwe regulowanie i kierowanie ich własnych świateł (rys. 2). Korzystne jest stosowanie lamp, które mogą być wyłączane ind... więcej»

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do oświetlenia parkingu DOI:10.15199/74.2017.10.3
(Kazimierz Buczek, Mariola Hajduk)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej jest powszechnie dziś stosowaną metodą zasilania wielu odbiorników. Metoda wymaga z reguły przekształcenia i dopasowania parametrów. Założono, że układ elektryczny będzie układem hybrydowym zawierającym panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową jako źródła energii, lampy LED jako źródła światła oraz akumulatory jako magazyny energii. Praca została podzielona na etapy. Pierwszy to projekt układu świetlnego w programie DIALux, pozwalający na określenie liczby oraz rodzaju opraw. W drugiej dokonano doboru odpowiednich elementów, aby możliwe było zasilanie lamp za pomocą systemu hybrydowego. Końcowa część pracy to analiza kosztów inwestycyjnych oraz porównanie ich z kosztami oświetlania parkingu za pomocą energii elektrycznej z sieci w klasycznym rozwiązaniu. Projekt oświetlenia Do realizacji projektu wykorzystano zdjęcie satelitarne, prezentowane na rys. 2, na którym naniesiono wymiary placu i elementy dodatkowe, jak: krawężniki, drzewka, kosze na śmieci, znaki drogowe itp. Do realizacji projektu wybrano lampy LED. Kierując się zasadami przyjętymi w technice oświetleniowej, za pomocą programu DIALux, została określona lic... więcej»

Pod latarnią najciemniej - analiza oświetlenia płaszczyzn pionowych w oświetleniu drogowym DOI:10.15199/74.2017.10.1
(Wojciech Żagan)

W ostatnim czasie w Polsce dostrzega się wyraźne zainteresowanie właścicieli dróg problemem oświetlenia przejść dla pieszych. Powodów tego stanu rzeczy jest zapewne wiele, ale z zadowoleniem należy odnotować, że jest to również wynik wzrostu świadomości i dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, nowa sfera działania z mozołem i trudem przebija się przez ścianę nieświadomości, braku badań, schematyzmu myślenia. A efekty? Działania nieracjonalne, prowizoryczne, nieprzynoszące poprawy, choć dość kosztowne. Jak bowiem ocenić inicjatywy podejmowane w wielu miastach w Polsce w zakresie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, skoro nie ma zdefiniowanych wymagań dotyczących oświetlenia tych przejść. Wydawane są zatem publiczne pieniądze w sposób nieracjonalny, a kwestia poprawności technicznej wykonanej inwestycji nie może zostać w żaden sposób skontrolowana. Geneza wypadków na przejściach Przejścia dla pieszych stają się szczególnie niebezpiecznym miejscem po zmierzchu, kiedy to widoczność na tym obszarze limitowana jest efektywnością oświetlenia elektrycznego (pojazdów, latarń, światłem rozproszonym w mieście). To szczególne niebezpieczeństwo wynika z niedoskonałości oświetlenia sztucznego (nieporównywanie niższy poziom oświetlenia niż za dnia) oraz z niesymetrii warunków spostrzegania kierowców i pieszyc... więcej»

Mikrokontrolery AVR i ARM
Tomasz Francuz: Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wyświetlaczami LCD. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2017. We Wstępie autor napisał: (…) Książka ma na celu przybliżenie Czytelnikowi sposobów umożliwiających efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez współczesne kontrolery LCD, a także technik programistycznych ułatwiających tworzenie własnego graficznego interfejsu użytkownika (GUI). (…) Jakkolwiek dołożyłem wszelkich starań, aby prezentowane w książce treści i przykłady były zrozumiałe nawet dla osoby poc... więcej»

XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP przeszedł do historii Stowarzyszenia
22 czerwca 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie obradował XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP. W porządku obrad, oprócz spraw proceduralnych, takich jak: otwarcie obrad, wybór prezydium Zjazdu, komisji zjazdowych, przyjęcie porządku i regulaminu obrad NWZD, zasadniczą sprawą była prezentacja zmian i uzupełnień w Statucie SEP, dyskusja nad zmianami i przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego i uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia. Ponadto uchwalono procedurę wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP i wysłuchano informacji o przygotowaniach do obchodów setnej rocznicy powołania SEP.Obradom XXXVII WZD SEP przewodniczył kol. prof. Andrzej Zieliński - Członek Honorowy Stowarzyszenia z Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie. W prezydium Zjazdu zasiedli: dwaj zastępcy przewodniczącego - kol. Stefan Mazurkiewicz - z Oddziału Szczecińskiego im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, radca prawny SEP i kol. Jan Musiał - z Oddziału Piotrkowskiego, członek Zarządu Głównego oraz dwoje sekretarzy kol. Maria Zastawny - z Oddziału Krakowskiego i kol. Jan Pytlarz z Oddziału Wrocławskiego im. prof. Kazimierza Idaszewskiego, członek Zarządu Głównego i przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów.W skład komisji zjazdowych weszli: Mandatowej: kol. Krzysztof Kolonko (Oddział Gliwicki, członek Zarządu Głównego - przewodniczący Komisji), kol. Aleksandra Kopycińska (Oddział Szczeciński), kol. Wojciech Łyżwa (Oddział Łódzki, przedstawiciel młodzieży), kol. Wojciech Mosakowski (prezes Oddziału Włocławskiego), kol. Dariusz Świsulski (Oddział Gdański, członek Zarządu Głównego, przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP).Uchwał i Wniosków: kol. Mieczysław Balcerek (Oddział Łódzki), kol. Miłosława Bożentowicz (prezes Oddziału Warszawskiego, były dziekan Rady Prezesów SEP), kol. Maciej Bylica (Oddział Warszawski), kol. Ryszard Chojak (Oddział ... więcej»

2017-9

zeszyt-5269-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
Badania odbiorcze i diagnostyczne w miejscu zainstalowania energetycznych rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych przy zastosowaniu technologii probierczej tłumionym napięciem AC DOI:10.15199/74.2017.9.1
(Edward Gulski, Rogier Jongen, Jarosław Parciak, Aleksandra Rakowska, Krzysztof Siodła)

Nowoczesne badania i diagnostyka w miejscu zainstalowania linii energetycznych na napięcie do 230 kV składają się z próby napięciowej z pomiarem wyładowań niezupełnych oraz z pomiaru współczynnika strat dielektrycznych. W ciągu ostatnich 15 lat [14, 15], oprócz napięcia zmiennego AC, światową uwagę przyciąga coraz bardziej zastosowanie napięć o niskiej częstotliwości VLF (dla kabli średniego napięcia) oraz napięć zmiennych tłumionych AC (DAC). 4 Rok LXXXV 2017 nr 9 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY Ponieważ większość norm IEC dotyczy zagadnień produkcyjnych, postępy w tej dziedzinie są technicznie dobrze opisane w kilku wytycznych organizacji IEEE: - IEEE 400-2012, IEEE Przewodnik IEEE do testów terenowych i oceny izolacji ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej, - IEEE 400.2-2013, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie ekranowanych systemów kablowych przy użyciu napięcia probierczego o bardzo niskiej częstotliwości (VLF - poniżej 1 Hz), - IEEE 400.4-2015, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie napięciem przemiennym tłumionym (DAC) ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej. Rys. 1. Przykłady uszkodzenia izolacji w kablach i osprzęcie, kable rozdzielcze SN: a) złe umiejscowienie elementu sterowania polem elektrycznym, b) duże pęknięcie w środku mufy z żywicy epoksydowej, c) uszkodzenie powierzchni granicznej w głowicy, d) ostre krawędzie konektora wewnątrz głowicy kabla o izolacji papier+syciwo, kable przesyłowe WN: e) zanieczyszczenie i wilgoć w głowicy kabla 132 kV XLPE z nieuszczelnioną pokrywą dolną, f), h) przebicie w wyniku przesuwania się kabla na skutek rozszerzania termicznego oleju - bezpośrednio skutkującym powstawaniem pęknięć i pustych przestrzeni w mufie, g) drzewienie elektryczne powodujące długotrwałą degradację izolacji i w końcu przebicie kabla w kablach 150 kV z ciśnieniową izolacją gazową [11] Fig. 1. Examples of Insulation Defects in Power Cables [11] Distribution c... więcej»

Realizacja półautomatycznego rozruchu kotłów w automatyce blokowej na przykładzie kotła wodnego WP-120 w EC Gdyńska DOI:10.15199/74.2017.9.9
(Maciej Kielian, Piotr Niemiec, Maciej Gross)

Zaangażowanie sektora przemysłowego ma istotny wpływ na rozwój automatyki blokowej. Potrzeba nowych usprawnień w procesie przemysłowym wynika z doświadczeń i eksploatacji bloków energetycznych. Nowe algorytmy półautomatycznego rozruchu tworzone są przede wszystkim po to, by zapewnić bezawaryjność procesu rozruchowego i osiągnąć wymagane parametry technologiczne w skróconym czasie, biorąc pod uwagę wytyczne producentów urządzeń. Ponadto, mają zmniejszyć nakład pracy obsługi kotła, na której wraz z rozwojem i implementacją nowych technologii, spoczywa coraz większy zakres obowiązków. Ułatwienie pracy obsługi przez zastosowanie półautomatycznego rozruchu kotła, zmniejsza ryzyko popełnienia krytycznych błędów, które mogą przyczynić się do wydłużenia czasu osiągania danych założeń i które mają wpływ na cały proces technologiczny. Układy półautomatycznego rozruchu kotłów zostały zaimplementowane na blokach ciepłowniczych i kotle wodnym w EC Gdyńska. Artykuł ten koncentruje się głównie na rozruchu kotła wodnego WP-120, gdyż ze względu na charakterystykę swojej pracy konieczne jest jego szybkie i sprawne uruchomienie. Parametry kotła wodnego WP-120 Zgodnie z parametrami pracy kotła podanymi przez producenta (lit.), kocioł WP-120 jest kotłem wodnym o wymuszonym przepływie wody, opalany węglem kamiennym, o wydajności w zakresie 40-140 MWt, charakteryzujący się sprawnością 84%. Może on pracować jako kocioł szczytowy (dla zapewnienia parametrów wody sieciowej), ale również załączany jest awaryjnie w przypadku nieplanowanego, awaryjnego odstawienia głównej jednostki wytwórczej (np. BC-1, BC-2 o mocy elektrycznej 50 MWe i cieplnej 100 MWt każdy), współpracującej z miejscowym dystrybutorem ciepła. Doświadczenia eksploatacyjne kot... więcej»

Ex-microBEL - rodzina najbardziej zaawansowanych sterowników sieci SN DOI:10.15199/74.2017.9.20
(Krzysztof Kalusiński)

Rozwój technologii internetowych i zaawansowanych sieci teleinformatycznych w coraz większym stopniu wykorzystywany w nowoczesnej infrastrukturze elektroenergetycznej daje niesamowite możliwości zastosowania, adaptacji oraz integracji rozwiązań, wymagając przy tym zupełnie nowego, całościowego spojrzenia na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. Zagrożenia płynące z coraz szerszego wykorzystania sieci informatycznych, co pokazują ostatnie wydarzenia związanie z cyberatakami, stawiają bezpieczeństwo informatyczne w pozycji czynnika strategicznego, warunkującego poprawną pracę infrastruktury energetycznej. W związku z ciągłym rozwojem naszej linii produktowej pragniemy przedstawić Państwu nową linię urządzeń. Linia ta rozszerza grupę małych sterowników telemechaniki, wskaźników przepływu prądu zwarcia i koncentratorów komunikacyjnych - Ex-microBEL i zapewnia pełne bezpieczeństwo komunikacyjne wykorzystywane w najnowocześniejszych systemach energetycznych. Rodzina urządzeń Ex-microBEL Ex-microBEL jest rodziną produktów zaprojektowaną w celu zapewnienia szerokiego spektrum możliwości funkcjonalnych i konfiguracyjnych. Zastosowanie nowej platformy sprzętowej i procesora o dużej mocy obliczeniowej oraz dzięki skalowalnemu podsystemowi wejść/wyjść/pomiarów i bogatej funkcjonalności konfiguracyjnej - urządzenia Ex-microBEL charakteryzują się dużą elastycznością zastosowania, idącą w parze z wysoką dokładnością i pewnością działania. Czynnikiem wyróżniającym Ex-microBEL... więcej»

Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni DOI:10.15199/74.2017.9.13
(Hanna Dytry, Marcin Lizer, Piotr Suchorolski, Wojciech Szweicer)

Urządzeniami realizującymi wyłącznie regulację poprzeczną (regulacja kąta fazowego napięcia wyjściowego w stosunku do napięcia wejściowego) są przesuwniki fazowe. W międzynarodowej normie [4] przesuwnik fazowy zdefiniowano jako: transformator, który wyprzedza lub opóźnia napięciową zależność kątową jednego obwodu względem drugiego. Urządzenia takie pozwalają na wymuszenie zmiany przepływu mocy czynnej przez element sieci (np. linię), z którym przesuwnik jest połączony szeregowo przez oddziaływanie na kąt δ pomiędzy napięciami po jego obu stronach. Nie wpływają one natomiast celowo na poziom napięcia w sieci. Zmiana kąta fazowego napięcia po obu stronach przesuwnika fazowego jest realizowana na takiej samej zasadzie, jak to ma miejsce w przypadku zespołów transformatorowych, stosowanych do regulacji wzdłużnej przez dodanie lub odjęcie od napięcia fazowego danej fazy części napięcia międzyfazowego faz pozostałych, nazywanego napięciem dodawczym lub kwadraturowym (np. do napięcia fazy L1 dodawana lub odejmowana jest część napięcia międzyfazowego L2-L3). W zależności od amplitudy dodawanego napięcia międzyfazowego osiągany będzie różny kąt odchylenia napięcia fazowego. Regulacja napięcia dodawczego odbywa się za pomocą przełączników zaczepów o konstrukcji analogicznej jak w przypadku transformatorów z regulacją przekładni oraz autotransformatorów. Budowa typowych rozwiązań przesuwników fazowych Przesuwniki fazowe, ze względu na budowę ich obwodu magnetycznego, można podzielić na [4]: ● jednordzeniowe (bezpośrednie) - przesuwnik jest skonstruowany za pomocą jednego trójfazowego rdzenia. Przesunięcie fazy jest uzyskiwane przez połączenie uzwojeń w odpowiedni sposób. Uzwojenie z przełącznikiem zaczepów, które jest podłączone do zacisku wejściowego, jest sprzężone magnetycznie z uzwojeniem podłączonym pomiędzy dwoma pozostałymi fazami obwodu, ● wielordzeniowe (pośrednie) - przesuwnik jest skonstruowany jako zespół ... więcej»

Napęd silnikowy MD 1.4 dla stacji cyfrowych (Robert Czaplicki, Paweł Fukiet, Jakub Papiernik)
Cyfrowe stacje stanowią kluczowy element sieci elektroenergetycznej dla operatorów, umożliwiając zwiększenie produktywności i funkcjonalności. Zastosowanie tego typu rozwiązania ogranicza powierzchnię stacji, poprawia niezawodność oraz co najważniejsze - podwyższa bezpieczeństwo obsługi. Cyfrowe stacje elektroenergetyczne wykorzystują zalety technologii cyfrowej z: zakresu systemów zabezpieczeń, układów sterowania i komunikacji, podążając za trendem w kierunku cyfryzacji, obserwowanym w wielu innych branżach. Obecnie rynek jest zdominowany przez łączniki z napędami sprężynowymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi. Mechanizmy te oferują niewiele funkcji z zakresu diagnostyki, komunikacji oraz konfigurowalności, które mogą być wykorzystywane w inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Nie tylko zapewnienie autonomicznego działania, ale również niezawodność pracy ma tu fundamentalne znaczenie. Łączniki pracują w wielu różnych warunkach środowiskowych, np. w szerokich zakresach temperatury między -60°C a +70°C, wśród zanieczyszczeń oraz w bliskim kontakcie z wodą, co ma również wpływ na ich niezawodność. Badania Cigr È wykazują, że pod kątem niezawo... więcej»

2017-8

zeszyt-5238-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Proekologiczne odnawialne źródła energii
Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann- -Radziemska: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.W Przedmowie autorzy napisali: Odnawialne źródła energii to temat interdyscyplinarny, gdyż obejmuje swym zasięgiem wiele dziedzin nauki i techniki, od fizyki, chemii, energetyki - poprzez elektronikę termodynamikę, mechanikę, biotechnologię, do ekonomii i socjologii. (…) W celu wyeksponowania tematu i przedstawienia go w jak najbardziej interesującym świetle, starano się znaleźć złoty środek, wzbogacając informacje encyklopedyczne niezbędnymi podstawami teoretycznymi, przykładami zastosowań, rachunkiem ekonomicznym nakładów i zysków, prognozami i kierunkami dalszego rozwoju (…). Autorzy prezentują następujące zagadnienia: Charakterystyka obecnego stanu środowiska - energetyka konwencjonalna, skażenie powietrza spalinami, nowe trendy w energetyce konwencjonalnej, energetyka jądrowa, zalety i wady energetyki konwencjonalnej, charakterystyka działań zmierzając... więcej»

Analiza poprawności działania układów SCO zainstalowanych w KSE na podstawie badań laboratoryjnych DOI:10.15199/74.2017.8.6
(Marek Głaz)

Wraz z wymianą układów SCO na nowe, spełniające wymagania IRiESP, w KSE odnotowano przypadki zbędnych wyłączeń przez automatykę SCO. W toku wyjaśnień stwierdzono zależność zbędnych działań od występowania różnego rodzaju stanów przejściowych w sieci rozdzielczej. Podejrzewano, że przyczyny mogą być związane z niedoskonałością zastosowanych w urządzeniach algorytmów i metod pomiarowych. Uzyskanie potwierdzenia tej tezy wymagało przeprowadzenia badań z możliwością symulowania w warunkach laboratoryjnych stanów przejściowych. Automatyka SCO stanowi jeden z najważniejszych elementów planu obrony KSE. Zasada jej działania jest związana z wyłączaniem grupy odbiorców na potrzeby obrony SEE przed utratą stabilności częstotliwościowej. W IRiESP zawarte są zapisy dotyczące SCO, które wynikają z wymagań określonych przez ENTSO-E, opisanych w dokumencie Policy 5 "Emergency Operations". Dokument ten określa założenia działań oraz odpowiedzialności operatorów w zakresie opanowywania zakłóceń dotyczących całego połączonego systemu europejskiego lub jego regionów. Zgodnie z powyższymi wymaganiami zakres nastaw działania SCO zawiera się od 49 Hz do 48 Hz. Dla wyższych częstotliwości od 50 Hz do 49 Hz uwzględnia się udział regulacji pierwotnej i wtórnej oraz inne działania (np. wyłączanie pomp), przeciwdziałające powstałemu deficytowi mocy. Ustawiając ostatni stopnień SCO na poziomie 48 Hz, zakłada się bezpieczny margines, umożliwiający zahamowanie przez SCO dalszego spadku częstotliwości, zanim nastąpi automatyczne odłączanie się generatorów po przekroczeniu 47,5 Hz. Dodatkowo, margines ten może być wykorzystany do indywidulanych działań (np. wydzielania obszarów wyspowych), przewidzianych w indywidulanych planach obrony operatorów. Operatorzy europejscy połączeni w ramach ENTSO-E są zobowiązani do stosowania następujących zasad koordynacji nastaw SCO. Aby nie spowodować efektu przeregulowania związanego z podwyższeniem częstotliwości powyż... więcej»

VLT AQUA Drive - inteligentna przetwornica częstotliwości Danfoss do sterowania napędami w gospodarce wodno-ściekowej
VLT AQUA Drive jest napędem przeznaczonym do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej. Zapewnia najniższe koszty inwestycji oraz pewną bezawaryjną eksploatację: układów pompowych, dmuchaw, aeratorów i innych maszyn technologicznych z tego obszaru zastosowań. Napęd VLT® AQUA Drive został skonstruowany na bazie modułowej platformy sprzętowej, realizującej założenia plug&play Oszczędność energii Przetwornica częstotliwości VLT® AQUA Drive ma najlepszą w swojej klasie sprawność 98%, zapewniającą tym samym optymalne wykorzystanie całego układu napędowego (napęd - silnik). Wysoka sprawność to znacząco mniejsze zużycie energii pomp i dmuchaw, które stanowią główne odbiorniki energii w: stacjach zasilania wodą, przepompowniach i oczys... więcej»

Rozdzielnice GIS wysokich i najwyższych napięć DOI:10.15199/74.2017.8.5
(Waldemar Dołęga)

Wnętrzowe rozdzielnice wysokiego napięcia (GIS) są ważnym elementem elektroenergetycznych stacji WN i NN. W stacji spełniają taką samą funkcję jak napowietrzne rozdzielnie wysokiego i najwyższego napięcia. Wyposażenie tych rozdzielnic stanowią m.in.: wyłączniki, odłączniki, uziemniki, przekładniki prądowe i napięciowe. Budowa rozdzielnic GIS jest odmienna niż w przypadku rozwiązań napowietrznych. Podstawową różnicę stanowi zastosowanie gazu SF6, który spełnia dwie podstawowe funkcje czynnika izolującego oraz czynnika służącego do gaszenia łuku elektrycznego [3]. Każda rozdzielnica GIS składa się z komór gazowych, w których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne. Komory te są rozdzielone między sobą grodziami gazoszczelnymi, a ciśnienie gazu jest monitorowane za pomocą czujników z kompensacją temperatury. Każda komora ma swój własny samouszczelniający zawór, dzięki czemu wszelkie prace eksploatacyjne, takie jak pobieranie próbki gazu czy dopełnianie gazu SF6, nie stwarzają trudności. Obudowa rozdzielnic z SF6 zazwyczaj jest wytwarzana ze specjalnie zaprojektowanego pod względem wytrzymałościowym i szczelności stopu aluminium. Materiał ten został wybrany z powodu: niskiej rezystancji, która minimalizuje napięcia dotykowe, stwarza skuteczny ekran elektromagnetyczny i redukuje straty rezystancyjne, niemagnetycznych właściwości, tzn. nie powodujących strat magnesowania, dużej odporności na korozję, dzięki której lakierowanie wewnętrznych powierzchni obudowy jest zbędne (zapewnia to wysoką szczelność, niską rezystancję przejścia między kołnierzami łączącymi) oraz małej masy, która ułatwia przemieszczanie, zmniejsza statyczne obciążenie i ogranicza konieczne prace budowlane [10]. Najistotniejszą zaletą rozdzielnic wnętrzowych GIS jest fakt, że zajmują znacznie mniej miejsca niż porównywalna rozdzielnia napowietrzna. Stosując rozwiązania piętrowe można uzyskać jeszcze mniejszą powierzchnię wymaganego miejsca pod taką rozd... więcej»

Mgr inż. Jacek Szpotański (Zbigniew Filinger, Ryszard Frydrychowski)
W sierpniu br. obchodzimy znakomity jubileusz, były wieloletni prezes SEP, a wcześniej prezes Oddziału Warszawskiego SEP - kol. Jacek Szpotański kończy 90 lat. Jacek Szpotański pochodzi ze szlacheckiego rodu Duninów - herbu Łabędź - wywodzącego się niemalże z początków państwa polskiego. Pierwsze oficjalne opisy działalności potomków rodu sięgają okresu panowania króla Bolesława Krzywoustego. Ród ten na przestrzeni wieków miał dziesiątki postaci zapisanych w historii Polski: rycerzy, hierarchów kościelnych, urzędników dworskich, zarządców ziemskich, urzędników miejskich, przemysłowców, pisarzy i poetów. W XIV w. powstały dwuczłonowe nazwiska rodu. Drugi człon to nazwa posiadłości lub cecha charakterystyczna postaci. Na przykład szpotawe kolana konia, stąd Dunin Szpot (Szpotański). Na przełomie XVII i XVIII w. żył Zygmunt Dunin Szpot ze Szpotawej Woli w Guberni Radomskiej, który jako pierwszy zrezygnował z pierwszego członu w nazwisku i zaczął posługiwać się nazwiskiem Szpotański. Współcześnie Duninowie zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Rodu Duninów herbu Łabędź, z siedzibą w Warszawie. Jacek Szpotański urodził się 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie. Jego ojcem był inżynier elektryk Kazimierz Szpotański, współzałożyciel i wieloletni prezes SEP, ale przede wszystkim założyciel największej w okresie międzywojennym polskiej fabryki aparatów elektrycznych. Pragnieniem ojca było, aby syn też był elektrykiem i potrafił kierować wielką, stale rozwijającą się fabryką. Jacka Szpotańskiego jeszcze jako ucznia szkoły podstawowej zabierał w teren, gdzie były instalowane urządzenia wyprodukowane w fabryce. Już w czasie wojny ojciec wraz z synem chodzili na teren budowy, a w 1942 r. uczestniczyli w uroczystym uruchomieniu linii 150 kV w Elektrowni Rożnów, prowadzącej do Warszawy. Dziś, najprawdopodobniej, jest on jedynym żyjącym świadkiem tego ważnego wydarzenia w historii elektryfikacji aglomeracji warszawskiej, pierwszego połączenia warsz... więcej»

2017-7

zeszyt-5173-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
Rozdzielnice 2-systemowe średnich napięć (SN) firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA (Mariusz Radziszewski, Jacek Jackiewicz)
ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA od kilku lat dostarcza rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, wśród których dominują 1-systemowe rozdzielnice średnich napięć typu e2ALPHA przeznaczone do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, takich jak: GPZ, GSZ, RPZ, główne rozdzielnie kopalń i zakładów przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni, rozdzielni sieciowych i podstacji trakcyjnych. Odpowiedzią na stale rosnące potrzeby użytkowników jest kolejny produkt firmy ELEKTEOMETAL ENERGETYKA SA - rozdzielnica 2-systemowa typu e2ALPHA-2S. Stacje elektroenergetyczne wyposażane są w rozdzielnice SN, pracujące w układach z pojedynczym lub podwójnym systemem szyn zbiorczych. Najbardziej popularnym układem pracy rozdzielnicy SN jest pojedynczy system szyn zbiorczych (sekcjonowany lub niesekcjonowany). Niewątpliwymi zaletami takiego układu są stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne oraz łatwość obsługi, natomiast układ taki obarczony jest również pewnymi ograniczeniami, a mianowicie w przypadku wystąpienia zakłócenia w obrębie szyn zbiorczych mamy do czynienia z przerwą pracy całej sekcji ... więcej»

Klaster energetyczny w regionie Harz w Niemczech - doświadczenia i wyzwania DOI:10.15199/74.2017.7.4
(Bartłomiej Arendarski, Przemysław Trojan, Przemysław Komarnicki)

Rosnąca liczba zdecentralizowanych systemów elektroenergetycznych prowadzi do rozwoju technologii opartych na integracji źródeł OZE. Jednym z głównych wyzwań jest połączenie komponentów systemu przez sieć teleinformatyczną. Technologie komunikacyjne i informacyjne (ICT - Information and Communication Technology) odgrywają kluczową rolę w zaawansowanych systemach elektroenergetycznych. Integracja nowoczesnych technologii ICT pozwala na wymianę danych między: operatorami systemów elektroenergetycznych, jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz odbiorców, torując tym samym drogę do efektywnego wykorzystania energii elektrycznej. Istnieje wiele inicjatyw i przedsięwzięć w tej dziedzinie, które zostały podsumowane w skali międzynarodowej pod nazwą smart grid. "Smart" w tym kontekście oznacza nawiązanie do inteligentnego wykorzystania wszystkich dostępnych środków do integracji i optymalizacji całego systemu elektroenergetycznego - począwszy od systemów wytwórczych, magazynowania energii, transportu, dystrybucji, a kończywszy na jej efektywnym wykorzystaniu. Realizacji tej koncepcji towarzyszy motywacja łącząca trzy główne cele, które mają wpływ na: środowisko, niezawodność dostaw oraz koszty wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej [3]. Cele te były realizowane w jednym z sześciu projektów pilotażowych, podjętych w ramach inicjatywy "e-Energia" w Niemczech. Projekt klastra regionu Harz (RegModHarz), dzięki dużemu udziałowi odnawialnych źródeł energii, takich jak: farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz hydroelektrownie, w tym regionie stwarza idealne warunki do rozwoju technicznego i ekonomicznego klastra energetycznego, bazującego na odnawialnych źródłach energii oraz wdrażania technologii wspierających dalszą integrację OZE. Konsorcjum projektu obejmowało: operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, operatorów jednostek wytwórczych, obiekty użyteczności publicznej i odbiorów energii, a także producentów komponent... więcej»

SPETO na miarę XL (Piotr Holajn, Marian Pasko, Krzysztof Sztymelski)
Okrągła rocznica zobowiązuje. Już po raz czterdziesty w dniach 17-20 maja 2017 r. odbyła się jedna z największych, najstarszych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji, poświęcona szeroko rozumianej elektrotechnice - XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO. Wszystko zaczęło się 41 lat temu, w roku 1977 i prawie nieprzerwanie trwa dziś. W tym okresie konferencja nie odbyła się zaledwie jeden raz, a spowodowane było to stanem wojennym w Polsce. Mamy nadzieję, że tradycja ta trwać będzie nadal, tym bardziej że patronat nad konferencją sprawuje wiele uznanych organizacji, takich jak: Polska Akademia Nauk PAN, Polska Sekcja IEEE czy też Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS.W tym roku konferencję uświetniło wiele znamienitych osobistości. Gościliśmy m.in.: rektora Politechniki Śląskiej prof.... więcej»

Zasilanie awaryjne spełnia swoją rolę w szpitalu dziecięcym DOI:10.15199/74.2017.7.9

McKinney K.: Emergency Power Plays Critical Role at Children’s Hospital. Power Engineering 2016 November. Opracował - Witold Bobrowski.Zasilanie awaryjne w Szpitalu Dziecięcym Nemours jest wyposażone w cztery generatory typu MTU Onsite Energy o mocy 2250 kW każdy. Generatory zostały zainstalowane na drugim piętrze szpitala. Dzięki parkom rozrywki oraz plażom, Orlando na Florydzie jest znane jako miejsce wycieczek turystycznych. Więcej osób odwiedza Orlando niż jakiekolwiek inne miasto w Stanach Zjednoczonych, a rekordem było 66 milionów odwiedzających centralną Florydę w 2015 r. Szpital Dziecięcy Nemours jest organizacją non-profit z systemem opieki zdrowotnej dla dzieci, który rozpoczął pracę ponad 70 lat temu, na podstawie prostej wizji Alfreda I DuPonta: (…) poprawy jakości życia dzieci i robienia wszystkiego, aby zapobiegać i leczyć nawet najbardziej trudne warunki wyłączenia z dzieciństwa. W październiku 2012 r., Nemours otworzył liczący 630 000 stóp kwadratowych oraz kosztujący 397 mln dol., najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Orlando na Florydzie, mający na celu wspieranie rodzin w południowo- -wschodniej części Stanów Zjednoczonych, potrzebujących wysoko wyspecjalizowanej opieki medycznej. Jako jeden z największych zintegrowanych pediatrycznych systemów zdrowia, Szpital Nemours jest klasyfikowany jako najlepszy szpital dziecięcy w kraju, zwłaszcza w przypadkach: nowotworowych, kardiologicznych, gastroenterologicznych, nefrologicznych, ortopedycznych oraz pulmonologicznych. System opieki zdrowotnej zapewniają szpitale oraz poradnie opieki specjalistyczn... więcej»

Zygmunt Okoniewski (1877-1936), pionier polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów w 140. rocznicę urodzin DOI:10.15199/74.2017.7.5
(Jerzy Hickiewicz, Ewelina Weber, Przemysław Sadłowski)

Początkowe lata Pracę zawodową rozpoczął od krótkiej praktyki w firmie Towarzystwo Udziałowe Fabryk Wyrobów Metalowych Rohn-Zieliński i Spółka w Warszawie. W tym czasie nawiązał również współpracę z firmą Franz Seiffert und Co. A.G. w Berlinie i jako jej przedstawiciel otworzył własne biuro armatur i rurociągów w Petersburgu. W 1907 r., w wieku 30 lat, objął przedstawicielstwo szwajcarskiego koncernu elektrotechnicznego Brown Boveri Co. i założył własne biuro techniczne w Warszawie. Prowadził je pod nazwą Biuro Techniczne inż. Z. Okoniewskiego z oddziałem w Sosnowcu. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. Okoniewski przeniósł biuro do Kijowa. W tym czasie działał również na polu społecznym wśród tamtejszej Polonii, m.in. jako prezes Stowarzyszenia Techników Polaków oraz jako członek Polskiego Towarzystwa Naukowego w Kijowie. Brown Boveri w Polsce W 1918 r. powrócił do Warszawy i ponownie otworzył biuro techniczne pod nazwą Biuro Techniczne inż. Z. Okoniewskiego Jeneralna Reprezentacja Towarzystwo Akcyjne Brown Boveri i Co. w Badenie - Szwajcaria. W zamieszczonej reklamie w Przeglądzie Technicznym (1920, nr 10, s. 37) tak przedstawiono oferowane w nim usługi: (…) trakcja elektryczna, tramwaje, kolejki podjazdowe, centrale elektryczne, turbodynamo prądu stałego i zmiennego, motory, turbokompresory, tablice rozdzielcze, maszyny wyciągowe do kopalń. W 1920 r. centrala w Baden (Szwajcaria, kanton Argowia) upoważniła Okoniewskiego do podjęcia wstępnych kroków zmierzających do utworzenia w Polsce spółki akcyjnej. Szwajcarskie Towarzystwo Akcyjne Brown Boveri zostało założone w 1891 r. przez Charlesa Browna i Waltera Boveri. Szybko zdobyło ono światową renomę i skierowało się poza granice macierzystego kraju. Na początku lat 30. XX w., oprócz trzech szwajcarskich, miało 11 przedstawicielstw zagranicznych m.in.: w Anglii, Włoszech, Francji, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Starania Okoniewskiego zakończyły się sukcesem i pow... więcej»

2017-6

zeszyt-5115-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA – finał oraz gala zakończenia 19. edycji Olimpiady (Zofia Miszewska)
Najcenniejszą inwestycją jest ta, która inwestuje w człowieka - tymi słowami Jeana J. Rousseau przywitano uczestników gali zakończenia 19. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uroczystość tradycyjnie odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 21 kwietnia 2017 r. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody: laureatom, finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do Olimpiady. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dr Kazimierz Mikulski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, prof. Henryka Danuta Stryczewska - dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, dr inż. Bolesław Dudojć - przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni oraz Aleksandra Konklewska - sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obecni byli również przedstawiciele władz bydgosk... więcej»

Współpraca zabezpieczeń ZSZ i LRW istniejących i nowo instalowanych w układach przejściowych, w trakcie prac modernizacyjnych - w wybranych realizacjach DOI:10.15199/74.2017.6.5
(Tomasz Semla)

W ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z etapami przejściowymi pracy rozdzielni WN i NN w trakcie ich modernizacji. Etapy przejściowe polegają na tym, że modernizacji poddawane są poszczególne elementy rozdzielni (sieci), przy równocześnie czynnych pozostałych elementach - zarówno tych jeszcze niezmodernizowanych, jak również tych już po modernizacji. Etapy przejściowe pracy rozdzielni mogą wynikać z modernizacji obwodów pierwotnych stacji "jeden do jeden" - tzn. bez zmiany schematu pierwotnego stacji, jak również, z przebudowy rozdzielni do zupełnie nowego schematu pierwotnego. Taka przebudowa najczęściej polega na zmianie układu np. z systemowego do 3/2W lub 2W, co w praktyce za każdym razem wymaga innego podejścia do współpracy zabezpieczeń ZSZ i LRW w tymczasowym układzie przejściowym. W związku z zagrożeniem powstania zakłóceń zwarciowych w obrębie modernizowanej lub przebudowywanej rozdzielni, zasadne jest utrzymywanie czynnych automatyk ZSZ i LRW na każdym etapie pracy układu przejściowego stacji. Wiąże się to z koniecznością powiązania nowych zabezpieczeń z dotychczasowymi, istniejącymi, obsługującymi niezmodernizowane jeszcze elementy rozdzielni. Szczególnie istotne jest to w przypadku automatyk obejmujących swoim działaniem "całość" rozdzielni, takich jak zabezpieczenie szyn zbiorczych oraz lokalna rezerwa wyłącznikowa, obejmujących swoim działaniem zarówno starą, jak i nową, zmodernizowaną część rozdzielni i wymagających doprowadzenia do swoich członów pomiarowych obwodów wtórnych ze wszystkich pól, tych "starych" i tych już zmodernizowanych. Podstawowym problemem jest zapewnienie współpracy istniejącej automatyki zabezpieczeniowej z nową, bardzo często innego typu, innego producenta, opartą na innej konfiguracji. Współpraca dotychczasowej i nowej automatyki zabezpieczeniowej wymaga każdorazowo indywidualnego rozwiązania, dostosowanego do sposobu prowadzenia prac modernizacyjnych. Sposób współpracy t... więcej»

Wdrożenie rozproszonego systemu automatyk restytucyjnych typu Self-Healing Grid produkcji Schneider Electric na terenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok RE Ełk DOI:10.15199/74.2017.6.7
(Grzegorz Torebko)

Dołączenie przez URE współczynników SAIDI/SAIFI do wskaźników jakościowych dostarczanej do klienta energii elektrycznej wymusiło na spółkach dystrybucyjnych więcej inwestycji w sieć dystrybucyjną. Inwestycje te przebiegają wielotorowo, a ich cel jest jeden - obniżenie współczynników SAIDI/SAIFI do wymaganego przez URE poziomu. Sposobów na obniżanie współczynników SAIDI/SAIFI jest kilka - zamiana linii napowietrznych na linie izolowane lub kablowe, automatyzacja w głębi sieci przez montaż reklozerów i rozłączników sterowanych drogą radiową, telemechanika stacji WN/SN i SN/nN, automatyzacja procesów przełączeniowych po wystąpieniu zwarcia. Z takimi samymi problemami boryka się rejon Ełk, należący do grupy PGE Dystrybucja. Po wielu analizach i poszukiwaniu nowych rozwiązań technicznych, zdecydowaliśmy się m.in. na opracowane koncepcje automatyzacji sieci kablowych SN. Po wykonaniu założeń działania takiego systemu rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem tego rozwiązania. W artykule opisano inwestycję w automatyzację sieci SN, zrealizowaną w ubiegłym roku na terenie miasta Ełk. Automatyka ta ma za zadanie jak najszybsze wyizolowanie miejsca zwarcia oraz przywrócenie zasilania jak największej liczbie odbiorców po zwarciu. Założenia wdrożenia projektu Głównym celem, przyświecającym pilotażowemu projektowi automatyzacji sieci kablowej SN w Ełku było: - obniżenie współczynników SAIDI/SAIFI, - identyfikacja miejsca zwarcia, dzięki wyposażeniu stacji we wskaźniki zwarciowe z komunikacją, - automatyczne przełączanie układu sieci po wystąpieniu zwarcia, - telemechanizacja stacji SN/nN, - wyposażenie stacji w nowoczesne rozdzielnice. Obecnie na rynku jest kilka wersji systemów automatyzacji sieci SN, które różnią się między sobą podejściem do tematu restytucji zasilania oraz wykorzystania do tych celów systemów nadrzędnych SCADA. Jedne systemy (scentralizowane) bazują na systemie nadrzędnym SCADA, który: zbiera informacje z sieci, analizuj... więcej»

Spójne cyberbezpieczeństwo w systemach automatyki stacji elektroenergetycznych infrastruktury krytycznej DOI:10.15199/74.2017.6.8

Rządy na całym świecie zajmują się kwestią zagrożeń infrastruktury krytycznej. Są zaniepokojone potencjalnymi skutkami takich wydarzeń i coraz częściej reagują, tworząc wymogi prawne mające zastosowanie wobec infrastruktury krytycznej w sektorze energetycznym. Przykładem są: amerykańskie wymagania bezpieczeństwa NERC-CIP (Critical Infrastructure Protection), niemieckie prawo w zakresie bezpieczeństwa IT lub francuskie rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa, zdefiniowane przez ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information). Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych (dyrektywa NIS) w ramach ogólnej strategii cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych (NIS) Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych (dyrektywa NIS) została przyjęta przez Parlament Europejski 6 lipca 2016 r. Dyrektywa określa środki, mające na celu osiągnięcie wysokiego, powszechnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w obrębie UE, co ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania wewnętrznego rynku rzeczywistego i rynku cyfrowego. Dyrektywa obejmuje sektory istotnych usług, takich jak: energetyka, transport, bankowość, infrastruktura rynków finansowych oraz sektor opieki zdrowotnej. Dyrektywa: - zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia krajowej... więcej»

Uroczystość nadania imienia prof. Mariana Cegielskiego Sali na Politechnice Wrocławskiej
27 marca 2017 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej miała miejsce uroczystość nadania Sali 28 w budynku D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego. W uroczystości uczestniczyła córka Profesora Marta Cegielska wraz z wnuczką Profesora Małgorzatą, władze uczelni i Wydziału, przedstawiciele Rady Wydziału, byli współpracownicy, studenci i doktoranci Profesora. Oddział Wrocławski SEP reprezentowali: kol. prof. Bohdan Synal - wiceprezes Oddziału i kol. Zbigniew Lubczyński - przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału. Uczestników uroczystości powitał prof. Waldemar Rebizant - dziekan Wydziału. Przedstawił krótki biogram prof. M. Cegielskiego, wymienił Jego zasługi dla Wydziału, dokonania naukowe i dydaktyczne. Podkreślił, że Sala, której nadaje się imię Profesora została odnowiona, zmodernizowano jej wyposażenie i jest wizytówką Wydziału. Podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili. W kolejności głos zabrali: prof. Andrzej Wiszniewski rektor Politechniki w latach 1990-199... więcej»

2017-5

zeszyt-5067-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Czująca proteza ręki DOI:10.15199/74.2017.5.17

Tyler D.J.: Creating a Prosthetic Hand That Can Feel. DARPA’s HAPTIX program aims to develop a prosthetic hand that’s just as capable as the original. IEEE Spectrum 2016 May. Opracował - Witold Bobrowski.Igor Spetic podchodzi do miski i podnosi wiśnie za ogonki. Używa lewej ręki, która jest jego własną - z krwi i kości. Jego prawa ręka to proteza z tworzywa sztucznego i metalu i jest konsekwencją wypadku. Igor Spetic jest wolontariuszem w badaniach w centrum medycznym (Louis Stokes Cleveland Veterans Affairs Medical Center), a urządzenie elektryczne pobudzające mięśnie (myoelectric) od lat, steruje ruchami mięśni w jego prawym ramieniu. Protezy używane zwykle po amputacji, zapewniają jedynie iluzoryczną kontrolę. Gdy Igor Spetic próbuje schwytać wiśnie protetycznym kciukiem i palcem wskazującym, owoc na ogół ulega zgnieceniu między palcami. Naukowcy rozpoczęli badania nad systemem dotykowym, który jest rozwijany na uniwersytecie Case Western Reserve University w Cleveland. Wcześniej chirurdzy - J. Robert Anderson i Michael Keith - wszczepili elektrody w prawe przedramie Igorowi Speticowi, dzięki czemu 3 nerwy odzyskały swoje funkcje w 20 lokalizacjach. Stymulowanie różnych włókien nerwowych powoduje realistyczne doznania, które Igor Spetic postrzega jako pochodzące z jego brakującej ręki. Kiedy stymulowane jest jedno miejsce, pacjent czuje dotyk na swojej prawej dłoni, kolejne miejsce stymulacji wywołuje uczucie dotyku kciukiem i tak dalej. W celu sprawdzenia, czy takie odczucia dałyby Igorowi Speticowi lepszą kontrolę nad protezą jego ręki, umieszczono cienkowarstwowe czujniki siły w rejestrze urządzenia wśród środkowych palców i kciuka. Sygnały z tych czujników, mają wywołać odpowiednią stymulację nerwów. Wtedy naukowcy sprawdzają, jak Igor Spetic chwyta inną wiśnię. Tym razem, jego chwyt jest precyzyjny - wyciąga ogonek bez uszkodzenia owocu. Podczas prób jest on w stanie wykonać zadanie w 93% ... więcej»

Innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce i elektromobilności - zastosowanie i wartości dodane DOI:10.15199/74.2017.5.6
(Sławomir Staszak, Wojciech Kuczyński)

Słowa kluczowe: elektromobilność, urządzenia energetyczne, innowacje Przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu elektromobilności i urządzeń energetycznych wprowadzonych do eksploatacji. Keywords: electromobility, power equipment, innovations The latest technical solutions within the scope of electromobility of power equipment put into operation are presented.Jeden z inżynierów budowy w Electrum zapytany kiedyś o to, dlaczego został inżynierem odpowiedział: Bo lubię patrzeć, jak coś rośnie i wiedzieć, że po części ja to stworzyłem. Electrum świętuje w tym roku swoje 20. urodziny. W 1997 r. firma zaczynała od nieskomplikowanych instalacji, aby po latach zostać profesjonalną firmą inżynierską, która: przygotowuje, realizuje i serwisuje skomplikowane inwestycje, przede wszystkim w energetyce i przemyśle. Inżynierska potrzeba tworzenia i zmieniania rzeczywistości w Electrum jest cały czas tak samo silna. Naturalną więc koleją rzeczy były inwestycje w badania i rozwój, czego efektem dzisiaj są dwa produkty, które dotyczą jednego z ważniejszych obecnie zagadnień związanych z energetyką - kwestii elektromobilności oraz stabilności sieci SN.Popyt na auta elektryczne? Zdecyduje dostępność stacji ładowania Od kiedy 7 czerwca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, hasło "elektromobilność" i "auta elektryczne" odmieniane są w mediach.przez wszystkie przypadki. Dla naszej branży temat nie jest jednak nowy, a wnioski z większości dyskusji podobne - to technologia obecnie droga i trudno dostępna, ale prawdopodobnie już niedługo zmieni ona sposób, w jaki poruszamy się indywidualnymi pojazdami. Wśród argumentów "za" pojawiają się te o powiększającej się wciąż wydajności tego rodzaju aut, ekologicznej i taniej eksploatacji. Wysokie ceny ogniw systematycznie spadają i przerobienie konwencjonalnego samochodu na napęd hybrydowy czy elektryczny jest możliwe w średnio wyposażony... więcej»

70 lat współpracy SEP z Wydziałem Elektrycznym ZUT w Szczecinie
Początki Młodszym Czytelnikom niniejszego artykułu pozwolę sobie przypomnieć, że po II wojnie światowej, w wyniku której Szczecin znalazł się w granicach państwa polskiego, przybyli do niego ludzie z wielu regionów rdzennej Polski. Jak w popularnej kiedyś piosence "Szli na Zachód osadnicy" - nazywano ich "pionierami". Byli wśród nich ludzie różnych zawodów, w tym - nieliczni inżynierowie elektrycy, członkowie przedwojennego SEP - aktywni społecznie i zawodowo. To oni m.in. podjęli działania na rzecz utworzenia w Szczecinie wyższej uczelni technicznej i Oddziału SEP. Ich starania zostały uwieńczone powodzeniem już w 1946 r. Powstała wówczas Szkoła Inżynierska, której jednym z trzech pierwszych Wydziałów był Elektryczny. Zarejestrowali również (w tym samym roku) Oddział Szczeciński SEP (pierwszy na tzw. Ziemiach Zachodnich). Do jego założycieli należeli m.in.: Witold Gładysz, Jan Słomiński, Antoni Jezierski i Zygmunt Paryski [4].Potem... Wydział Elektryczny Szkoły Inżynierskiej następnie funkcjonował w ramach Politechniki Szczecińskiej, a obecnie stanowi jeden z wielu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jego pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci i absolwenci należeli zawsze do najbardziej aktywnych działaczy SEP - zarówno w Oddziale Szczecińskim, jak i na szczeblu ogólnopolskim. Dziesiątki "ludzi Wydziału" sprawowało kierownicze funkcje z wyboru tak na uczelni, jak i w Stowarzyszeniu. I tak jest do dziś. To swoiste "przenikanie personalne" jest czymś naturalnym. Bardzo wiele celów i zadań uczelni kształcących inżynierów elektryków pokrywa się bowiem ze statutowymi celami i zadaniami Stowarzyszenia. Oprócz więzi personalnych istnieją również - formalne. Na uczelni (PS i ZUT) bardzo aktywne są od lat trzy koła SEP - jedno pracownicze (na Wydziale Elektrycznym) i dwa studenckie (na Wydziałach Elektrycznym i Informatycznym).Nie sposób w krótkim artykule wymienić wszystkich istotnych inicjatyw i przedsię... więcej»

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie po 70 latach działalności DOI:10.15199/74.2017.5.16
(Marcin Wardach, Krzysztof Okarma, Paweł Dworak)

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej społeczeństwo i władze szczecińskie zdawały sobie sprawę, że wobec dotkliwego braku kadr z wyższym wykształceniem należy jak najszybciej zacząć przygotowania zmierzające do utworzenia w tym mieście uczelni, które przede wszystkim powinny kształcić bardzo potrzebnych specjalistów dla gospodarki [1, 5]. Początki Wydziału Elektrycznego W Szczecinie przed II wojną światową nie istniała żadna wyższa uczelnia typu akademickiego. Istniała natomiast, w budynku przy obecnej ul. Sikorskiego 37, Państwowa Zjednoczona Szkoła Techniczna Budowniczych Okrętów i Maszynistów Okrętowych (Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschinisten zu Stettin) [2]. Wydział Elektryczny powstał na mocy aktu urzędowego Ministra Oświaty z 20 stycznia 1947 r., powołującego formalnie Uczelnię 1 grudnia 1946 r. Wówczas Szkołę tworzyły trzy Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny i Inżynierii Lądowej, a jej dyrektorem został mgr inż. Ryszard Bagiński. Niedługo później rozpoczęły swoją działalność kolejne Wydziały: Chemiczny i Architektury. Powstanie, formowanie i rozwój Wydziału mocno powiązane były z organizowaniem się środowiska elektryków w Oddziale Szczecińskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich - działalność trzech pierwszych prezesów Oddziału Szczecińskiego SEP, tj.: Jana Słomińskiego, Zygmunta Paryskiego oraz Witolda Gładysza bardzo pozytywnie zapisała się na kartach historii Wydziału [3, 5]. Po okresie dynamicznego rozwoju w roku 1952 centralne władze, zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 31 grudnia 1952 r. ustaliły strukturę organizacyjną Wydziału obejmującą cztery katedry oraz podjęły decyzję o likwidacji na Wydziale Elektrycznym kierunku telekomunikacyjnego i ograniczeniu liczby specjalności na kierunku energetycznym. Spowodowało to odejście z Wydziału uznanych już specjalistów. Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej Rada Ministrów 1 września 1955 r. podniosła... więcej»

Stałe zasilanie ruchomymi modułami (Stanisław Wróbel)
Od czasów Thomasa Alvy Edisona, założyciela General Electric i pierwszych przemysłowych zastosowań energii elektrycznej (1882 r.) pewność zasilania była oczkiem w głowie producentów oraz odbiorców prądu. Z biegiem lat wzrastało zapotrzebowanie, moce wytwórcze, poziomy napięć, wynaleziono urządzenia rozdzielcze, energia elektryczna stała się towarem powszechnie dostępnym, pojawiły się wyspecjalizowane koncerny zajmujące się jej transmisją i dystrybucją, a nadal jednym z głównych celów rozbudowy infrastruktury przesyłowej była minimalizacja czasów awaryjnych wyłączeń. Zastosowanie redundancji było rozwiązaniem prostym i efektywnym ekonomicznie, przynajmniej jeśli chodzi o stacje rozdzielcze, stąd pojawienie się stac... więcej»

2017-4

zeszyt-5039-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
Inżynierowie na ratunek - sonary chronią delfiny Gangesu DOI:10.15199/74.2017.4.7

Strickland E.: Engineers to the Rescue! The Ultrasonic Mission to Save the Ganges River Dolphin. How a Japanese and Indian team of sonar engineers came together to help the endangered Ganges River dolphin. IEEE Spectrum 2016 May. Opracował - Witold Bobrowski.Pali ogromne słońce nad Gangesem, gdy pół tuzina inżynierów i ekspertów od rezerwatów dzikich zwierząt patrzy na wodę, siedząc na pokładzie poobijanej drewnianej łódki. Woda przepływa wzdłuż tego spokojnego odcinka rzeki w północnych Indiach. Miejscowy rybak próbuje odpalić silnik i jak łódź Wenedów powoli spływa w dół rzeki, mijając piaszczyste wzgórza z frędzlami z wysokich traw, wśród których chowają się otwory dla ptasich gniazd.Nagle gładka, szara, krzywa grzbietu zwierzęcia wyłania się nad powierzchnię wody. W jednej chwili już jej nie ma. Kilka minut później wybucha maleńki gejzer, dowód zaciągniętego przed chwilą powietrza. Te ulotne przebłyski dopingują zespół zmęczonych naukowców. Niektórzy z nich przyjechali aż z Tokio, aby obserwować słodkowodne delfiny Gangesu, najbardziej nieuchwytnych mieszkańców tej legendarnej rzeki. Łódź zawraca, gdy słońce zanurza się w wodzie, chociaż naukowcy zdołali ujrzeć tylko kilka grzbietów na ułamki sekund wynurzających się z wody. Delfin gangesowy został uznany za zagrożony gatunek dwie dekady temu, a obecnie uważa się, że jest ich mniej niż 2000 sztuk. Zobaczenie jed-nego z nich jest jak oglądanie spadającej gwiazdy, wymaga cierpliwości i szczęścia. Dlatego właśnie, że są nieuchwytne, naukowcy zebrali się tutaj, w odległości ok. 50 km w dół rzeki od miasta przemysłowego Kanpur. Po wieczornym rekonesansie, prawdziwa praca rozpocznie się następnego dnia. Szef zespołu - Harumi Sugimatsu, inżynier akustyczny będzie wdrażała eksperymentalny system monitoringu sonarowego w zanieczyszczonych wodach Gangesu, w nadziei na śledzenie delfinów przez ich odgłosy wysokiej częstotliwości, których używają do: nawigacji, polowan... więcej»

Zjawiska rezonansowe a praca zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych linii wysokiego napięcia DOI:10.15199/74.2017.4.3
(Jacek Klucznik, Zbigniew Lubośny, Krzysztof Dobrzyński)

Słowa kluczowe: połączenie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy, dławiki kompensacyjne, zjawiska rezonansowe Przedstawiono problemy związane z działaniem zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych, zainstalowanych w linii 400 kV Ełk Bis – Alytus. W grudniu 2015 r. oddano do eksploatacji dwutorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400 kV, stanowiącą most energetyczny łączący system europejski ENTSO-E (w którego ramach pracuje KSE) oraz systemy krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) i Rosji. Połączenie to zrealizowano z układem przekształtnikowym HVDC, znajdującym się w stacji Alytus na terenie Litwy. Wobec znacznej długości linii (164 km) i wynikającej z tego dużej mocy ładowania linii (ok. 100 Mvar/tor) zastosowano cztery dławiki kompensacyjne, zainstalowane na dwóch końcach linii. W stacji Ełk Bis zainstalowano dwa dławiki o mocy 50 Mvar, a w stacji Alytus (Litwa) dwa dławiki o mocy 72 Mvar. Dławiki te nie są przyłączone do szyn stacji, lecz znajdują się w polach liniowych. Dławiki wyposażone są w dodatkowe wyłączniki. Uproszczony schemat przyłączenia dławików w stacji Ełk Bis przedstawiono na rys. 1. Poza dławikami liniowymi w stacji Ełk Bis zainstalowany jest trzeci dławik, który może być załączony w przypadku zbyt wysokiego poziomu napięcia. Zastosowane dławiki kompensacyjne są dławikami olejowymi i mają konstrukcję pięciokolumnową. Ich punkt gwiazdowy jest obecnie uziemiony bezpośrednio. W przyszłości planowana jest instalacja dodatkowych dławików gaszących, dzięki którym będzie uziemiony punkt gwiazdowy dławików kompensacyjnych. Dławiki są wyposażone w następujące zabezpieczenia [3, 4]. ● Zabezpieczenia główne: - pierwsze zabezpieczenie różnicowe typu 7UT63 firmy Siemens realizujące funkcje: różnicową (87R), różnicową ziemnozwarciową (87N), - zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu 7SJ64 firmy Siemens, realizujące funkcję nadprądową ziemnozwarciową kierunkową (67N). &... więcej»

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Prof. Ryszard Rut (1941-2017) (Tadeusz Glinka)
Ryszard Rut rodził się 8 lipca 1941 r. w Przeworsku jako syn Mateusza i Stefanii. Szkołę podstawową ukończył w Przeworsku w 1954 r., następnie Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bielsku- Białej. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w latach 1958-1963. Pracę magisterską obronił 31 października 1963 r. i uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka. Od 1 listopada 1963 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki na etacie asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej kierowanej przez prof. Zygmunta Gogolewskiego. Po roku został przeszeregowany na starszego asystenta. Od 1 października 1970 r. przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (obecnie Politechnika Rzeszowska) za zgodą rektorów. Na Politechnice Rzeszowskiej początkowo pracował na etacie starszego asystenta, a od 1 sierpnia 1971 r. na etacie wykładowcy. Stopień naukowy doktora uzyskał 25 czerwca 1974 r. Temat rozprawy doktorskiej był następujący "Działania elektrodynamiczne i termiczne prądu w pręcie klatki silnika asynchronicznego głębokożłobkowego w stanie zwarcia". Promotorem był prof. Władysław Latek z Politechniki Warszawskiej, a recenzentami: prof. Władysław Pa... więcej»

Jubileusz 55-lecia PTETiS w sali Senatu Politechniki Warszawskiej (Krzysztof Kluszczyński)
W sali Senatu Politechniki Warszawskiej 23 stycznia 2017 r. odbyła się podniosła uroczystość, kończąca - trwające przez okrągły rok - obchody 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Wśród gości przybyłych na jubileusz znaleźli się rektorzy: Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Politechniki Częstochowskiej prof. Norbert Sczygiol i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie prof. Paweł Nowacki, prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, przewodniczący Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Roman Barlik, przewodniczący.Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Andrzej Demenko oraz liczne grono: prorektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów naukowo- badawczych (Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Instytutu Elektrotechniki, Instytutu Energetyki, Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG), redaktorów naczelnych czasopism (Archives of Electrical Engineering PAN reprezentował redaktor naczelny prof. A. Demenko, Wiadomości Elektrotechnicznych - redaktor naczelny dr inż. Krzysztof Woliński, Elektronikę - redaktor mgr B. Lachowicz, zaś Przegląd Elektrotechniczny - redaktor naczelny prof. S. Tumański) oraz przewodniczą cy i prezesi towarzystw naukowych i stowarzyszeń technicznych: PTMTiS (przewodniczący prof. Zbigniew Kowalewski, SEP (prezes dr inż. Piotr Szymczak) i IEEE - Polska Sekcja (przewodniczący prof. Mariusz Malinowski). PTETiS liczy aktualnie 960 członków (profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz wybitnych dydaktyków i konstruktorów), skupionych w 15 Oddziałach, mieszczących się w największych miastach akademickich oraz w 2 sekcjach. Swój elitarny charakter i wysoki prestiż zachowuje dzięki wierności procedurze przyjmowania nowych członków, która wymaga zar... więcej»

Targi Kielce 2017 (Krzysztof Woliński)
W dniach od 1 do 2 marca br. odbyły się następujące imprezy targowe: XX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia oraz XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Patronat honorowy nad targami ENEX objęły: PGE Dystrybucja, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Urząd Regulacji Energetyki, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wojewoda święt... więcej»

2017-3

zeszyt-5013-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Kierunek zmian w wymaganiach stawianych aparaturze zabezpieczeniowej sieci NN, WN i SN DOI:10.15199/74.2017.3.5
(Andrzej Juszczyk)

Proces globalizacji, zmiany w technice oraz strukturach organizacyjnych firm energetycznych i przemysłowych stawiają nowe wymagania dotyczące aparatury zabezpieczeniowej. Dzisiaj już nie wystarczy, aby przekaźnik zabezpieczeniowy selektywnie eliminował zwarcia i zakłócenia oraz był elementem układu sterowania i nadzoru. Trendy w optymalizacji kosztów pracy, obniżenia kosztów, wyzwania dotyczące dostępności sieci elektroenergetycznej, wynikające z coraz większego uzależnienia się świata od energii elektrycznej, nie mogą pozostać bez wpływu na wymagania stawiane aparaturze automatyki elektroenergetycznej. Komunikacja urządzeń, funkcje diagnostyki i przewidywania awarii zaczynają odgrywać coraz większą rolę i stają się kluczowe dla szybkiej i efektywnej reakcji służb elektroenergetycznych.W energetyce zawodowej coraz ważniejsze stają się wskaźniki niezawodnościowe dostarczanej energii. Powoduje to rozwój technik komunikacyjnych i ich coraz szersze zastosowanie. Są one ogromną pomocą dla służb energetycznych. Pozwalają ograniczać koszty związane z zasobami ludzkimi, zdalnie monitorować coraz więcej parametrów oraz informować o zakłóceniach w pracy urządzeń lub samej sieci. Zmiany te nie pozostają bez wpływu na bezpieczeństwo układu obwodów wtórnych, a zatem na niezawodne dostarczanie energii elektrycznej jej odbiorcom. Oprócz zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, stałe ograniczanie służb serwisowych wymusza wzrost wymagań dotyczących jakości i niezawodności używanej aparatury. Niestety często staje to w sprzeczności ze stosowanym w przetargach kryterium oceny - jak najniższa cena. Wymóg planowania budżetu na inwestycje i modernizacje, konieczność ogłaszania przetargów na zakupy aparatury - stwarza istotne problemy, gdyż zakłada, że awarię można przewidzieć i zaplanować. Idealnie by było, jakby same urządzenia, z wyprzedzeniem np. rocznym informowały, że się uszkodzą. Wówczas można byłoby zabezpieczyć środki na ich wymianę, p... więcej»

APS Energia organizatorem seminarium o magazynowaniu energii (Anna Kwolek)
Spółka APS Energia wraz z firmą Impact Clean Power Technology (ICPT) w dniach 26-27 stycznia br. zorganizowały seminarium "Magazyny energii jako element nowoczesnego systemu elektroenergetycznego". W wydarzeniu uczestniczyli profesorowie i doktoranci z Politechnik: Warszawskiej, Śląskiej, Gdańskiej i Łódzkiej oraz Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu, a także przedstawiciele spółek sektora energetycznego, firm produkcyjnych i operatorów trakcji kolejowej. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce, podczas którego zaprezentowano działanie i funkcje najnowoc... więcej»

System zarządzania energią
W ciągu ostatnich 15 lat ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosły niemal dwukrotnie. To spowodowało znaczne zwiększenie wpływu efektywności energetycznej na konkurencyjność zakładów produkcyjnych. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, firma Siemens wprowadziła do swojej oferty kompletny system zarządzania energią SENTRON Powermanager, będący doskonałym narzędziem do skutecznego zarządzania energią zgodnie z międzynarodową normą ISO 50001. Monitoring zużycia i jakości energii Podstawą zarządzania jakimkolwiek procesem jest odpowiednia wiedza. Zarządzanie energią należy więc rozpocząć od implementacji sprawnego systemu monitoringu jej zużycia. Zgodnie z normą ISO 50001 - zarządzanie energią polega na lokalizacji przyczyn wysokiego zużycia na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych. Ich znajomość pozwala wyciągać konstruktywne wnioski i wprowadzać odpowiednie modyfikacje w zakładzie produkcyjnym. Firma Siemens oferuje w tym zakresie gotowe rozwiązanie - SENTRON Powermanager. Zgodność systemu... więcej»

Układ do zarządzania i monitorowania mikroźródeł OZE (Adrian Dałek)
W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie WAGO SMART OZE do: zarządzania, monitoringu i sterowania mikroźródłami i małymi instalacjami OZE. Rozwiązanie stanowi kompletny układ zabezpieczeń elektroenergetycznych od nadmiernych zmian napięcia i częstotliwości, z możliwością zdalnego sterowania pracą źródła oraz sygnalizacji przekroczeń wyższych harmonicznych. Dodatkowo urządzenie umożliwia monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. W artykule zaprezentowano ideę wirtualnych elektrowni i standardu VHPReady (Virtual Heat&Power Ready), którego WAGO ELWAG jest współautorem. Sterowanie mikroźródłem OZE Rozwiązanie WAGO zapewnia pełny monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego sterowania pracą źródła odnawialnego oraz wizualizacją stanu pracy w czasie rzeczywistym. Głównym elementem sterownika WAGO jest jednostka swobodnie programowalna, integrująca w sobie funkcję m.in.: sterownika polowego, koncentratora danych oraz gateway’a między prosumentem a systemem dyspozytorskim SCADA. Za pośrednictwem sterownika WAGO możliwe jest pełne zarządzanie, monitoring i zdalne sterowanie mikroźródłem odnawialnej energii przez: - synoptykę i zdalne ... więcej»

Indie będą motorem globalnego wzrostu popytu na energię DOI:10.15199/74.2017.3.10

Birol F.: India will be the Engine of Global Energy Demand Growth’. India Focus. Power Engineering International. March 2016. Opracował - Witold Bobrowski.Indie będą motorem wzrostu globalnego popytu na energię elektryczną - stwierdzili szefowie Międzynarodowej Agencji Energii (IEA - International Energy Agency), formułując prognozy dla indyjskiego sektora energetycznego. Indie będą konsumowały więcej energii niż jakikolwiek inny kraj w ciągu najbliższych 25 lat (wg IEA). Ale mimo to, zapotrzebowanie na energię elektryczną tego kraju, w 2040 r. będzie nadal o 40% poniżej średniej światowej - stwierdzili pracownicy IEA. Transformacja energetyczna Indii wymaga trzech rzeczy: inwestycji, inwestycji i jeszcze raz inwestycji - powiedział dyrektor IEA oraz dodał, że: (…) Indie będą motorem wzrostu globalnego popytu energii i przejdą do centrum światowej energii. Około 600 mln ludzi będzie podłączonych do prądu elektrycznego w ciągu najbliższych 25 lat. Chociaż zapotrzebowanie Indii na energię niemal podwoiło się od 2000 r., ok. 240 mln ludzi - czyli jeden na pięciu obywateli - wciąż nie ma dostępu do energii elektrycznej. IEA stwierdziło też, że (…) w celu zapewnienia, iż energia elektryczna będzie bodźcem a nie przeszkodą w rozwoju Indii, decydenci ... więcej»

2017-2

zeszyt-4981-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Nowe rozwiązania usprawniające kierowanie pracą sieci nN i SN DOI:10.15199/74.2017.2.4
(Jerzy Gryko, Krzysztof W. Woliński)

Od pewnego czasu następuje stopniowe wdrażanie w sieciach rozdzielczych SN oraz nN elementów optymalizujących sterowanie pracą, np. tworzenie sieci inteligentnych. Warunkiem podstawowym optymalizacji pracy jest wiedza o sieci, czyli znajomość jej stanu w każdej chwili. Wiedza ta powinna obejmować, co najmniej: - napięcia u odbiorców, w możliwie najszerszym zakresie, - rozpływy mocy w sieciach nN i SN, w tym wiedza o generacji lokalnej, - bieżące zużycie energii u odbiorców, - przekroczenia wartości dopuszczalnych w elementach sieci (z uwzględnieniem warunków przed wystąpieniem przekroczenia oraz innych czynników, np. atmosferycznych). W stanach zakłóceniowych powinny być dostępne informacje dotyczące, co najmniej: - rodzaju zakłócenia, miejsca jego wystąpienia oraz zagrożeń dla otoczenia wskutek zakłócenia, - możliwości zasilania rezerwowego do czasu usunięcia zakłócenia, - ewidencji czasu i wartości niedostarczonej energii wskutek zakłócenia, - ewidencji czasu i wartości niedostarczonej energii wskutek planowych odstawień w celach zabiegów profilaktycznych lub przyłączania nowych odbiorców. Na podstawie wiedzy o stanie sieci mogą być realizowane podstawowe procesy sterowania jej pracą, w tym: utrzymanie napięć u odbiorców w zakresie dopuszczalnym, minimalizacji strat przesyłowych czy też tworzenie układów połączeń sieci typu drzewo, zapewniających możliwie wysoką niezawodność zasilania. Do tych procesów należy zaliczyć przełączenia w stanach zakłóceń zapewniające minimum przerw w zasilaniu odbiorców. Aktualna wiedza o stanie sieci nie pozwala na pełną i efektywną realizację procesów optymalizacji. Metody i algorytmy estymacji stanu sieci nie mogą być skuteczne z powodu braku wiarygodnych danych. W konsekwencji, w warunkach braku pewnych danych wejściowych, nie można wdrażać procesów optymalnego sterowania ich pracą. Od pewnego czasu realizuje się w kraju program instalacji liczników pomiaru energii u odbiorców oraz w sta... więcej»

XIX Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP "Sieci i instalacje - teoria i praktyka" (Ryszard Niewiedział)
W Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 23 i 24 listopada 2016 r. odbyło się XIX Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne". Sympozja te - zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją - stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja Sympozjum miała tytuł: "Sieci i instalacje - teoria i praktyka". Tematyka XIX Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia: - wyższe harmoniczne prądów i napięć w systemach elektroenergetycznych, - wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, - efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej, - projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych, - projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych, - wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej, - sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektroenergetyce.Organizatorami Sympozjum byli: Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sympozjum zostało dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP - SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich - INPE ... więcej»

Ocena zawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia eksploatowanej w wybranym rejonie DOI:10.15199/74.2017.2.3
(Andrzej Stobiecki, Andrzej Ł. Chojnacki, Agata Kaźmierczyk)

Wymagania stawiane systemowi dystrybucyjnemu to przede wszystkim zapewnienie odpowiednich parametrów jakości energii, niezawodność zasilania odbiorców oraz bezpieczeństwo użytkowników. Poprawa niezawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia jest ważnym zagadnieniem dla krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami podają na stronach internetowych wartości wskaźników przerw w zasilaniu odbiorców SAIDI, SAIFI oraz MAIFI. Wskaźniki definiowane są jako [2, 4, 12]: - SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, - SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich, stanowiący liczbę wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, - MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich stanowiący liczbę wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę odsługiwanych odbiorców. Wskaźniki SAIDI oraz SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych. W tab. I przedstawiono przykładowe wartości definiowanych wskaźników dla kilku krajowych OSD za rok 2015. Ocena zawodności oraz optymalizacja pracy linii przesyłowych średniego, a także niskiego napięcia jest istotnym i ważnym zagadnie- Dr hab. inż. Andrzej Stobiecki (a.stobiecki@tu.kielce.pl), dr inż. Andrzej Ł. Chojnacki, dr inż. Agata Kaźmierczyk - Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej TABELA I. Przykładowe wartości wskaźników SAIDI, SAIFI oraz MAIFI [19-21] Wskaźnik Rodzaje przerw OSD 1 OSD 2 OSD 3 SAIDI (minuty/odbiorca/rok) planowane 110,12 158,89 69,42 nieplanowane bez katastrofalnych skutków 372,7 272,16 207,35 nieplanowane z katastrofalnymi skutkami 410,03 283,17 238,67 SAIFI (... więcej»

Jubileusz Oddziału Lubelskiego SEP
W sali konferencyjnej na terenie Targów Lubelskich 15 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 80-lecia Oddziału Lubelskiego SEP. Spotkanie prowadziły kol.kol. Danuta Stryczewska i Anna Smolińska z Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Sławomir Sosnowski - marszałek Województwa Lubelskiego i Grzegorz Kapusta - wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył także Artur Szymczyk - wiceprezydent Miasta Lublina.Obecni byli przedstawicie NOT - Klaudiusz Lenik - prezes Z... więcej»

Robot - nurek bada rafy koralowe i znaleziska archeologiczne DOI:10.15199/74.2017.2.9

Ackerman E.: Stanford's Humanoid Diving Robot Takes on Undersea Archaeology and Coral Reefs. IEEE Spectrum 2016 April. Opracował - Witold Bobrowski.Początkowo projekt robota nurkującego o nazwie "OceanOne" nie był przeznaczony do prac archeologicznych, a został pomyślany na Uniwersytecie Nauki i Technologii[KAUST - King Abdullah University of Science and Technology] w Arabii Saudyjskiej jako sposób monitorowania głębokich raf koralowych na Morzu Czerwonym - powiedział dr Christian Voolstra, docent nauk morskich na Morzu Czerwonym. Dotychczas używano robotów nazywanych zdalnie sterowanymi pojazdami (ROV - remote operated vehicle), które w pewnym stopniu pełniły funkcję łodzi podwodnej o ograniczonej sprawności. Korzystanie z ROV-u do badania delikatnej kolonii koralowców okazało się bardzo kłopotliwe. Prof. Khaled Salama (który pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej Wydziału KAUST-u) zna naukowców z Uniwersytetu Stanforda (Stanford University - prywatna uczelnia w Stanfordzie w Dolinie Krzemowej, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata), którzy mogą pomóc w tworzeniu nowego, zrobotyzowanego systemu interfejsu. Konstrukcja robota-nurka typu "OceanOne" jest inna niż dotychczasowych rozwiązań i prawdopodobnie lepsza niż tradycyjnych podwodnych ROV-ów z wielu... więcej»

2017-1

zeszyt-4950-wiadomosci-elektrotechniczne-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
40 lat badań fuzji jądrowej - jubileusz IFPiLM im. Sylwestra Kaliskiego (Marek Bielski)
Program energetyki termojądrowej jest ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Uczestniczą w nim najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa świata. Kraje nie należące do czołówki światowych potentatów przemysłowych, dzięki międzynarodowej współpracy naukowej, też mogą brać udział w badaniach. I to z dużym powodzeniem - pod warunkiem dysponowania przede wszystkim odpowiednim potencjałem intelektualnym oraz przynajmniej podstawowym zapleczem laboratoryjnym, czego dobrym przykładem jest Polska, bowiem w tej prestiżowej dziedzinie nasi naukowcy nie tylko uczestniczą w międzynarodowych projektach, ale osiągają na tym polu znaczące sukcesy. Polskie środowisko naukowe zajmujące się zagadnieniami fuzji jądrowej rozwija się niezwykle dynamicznie i jest bardzo aktywne na forum międzynarodowym. Bez wątpienia duża w tym zasługa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie. Rok 2016 w krajowej nauce można nazwać rokiem plazmy z kilku powodów. To był dobry rok dla polskich badań w tej dziedzinie fizyki, m.in. w programie badawczo-szkoleniowym Euratom, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Podstawowych Problemów Fizyki PAN oraz Instytut Fizyki, Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego pozyskały na swe badania 2,8 mln euro z Horyzontu 2020 - największego w historii Europy programu finansowania badań i innowacji, którego Euratom jest ważną częścią. To, że trzem polskim instytutom naukowo-badawczym Komisja Europejska przyznała łącznie blisko 3 mln euro na projekty związane z rozwojem energetyki jądrowej w regionie bałtyckim i wyszehradzkim, to świadczyło o pozycji badawczej polskich beneficjetów projektu Euroatom. Oczywiście nie są to jedyne środki finansowe pozyskane w drodze konkursów międzynarodowych przez: NCBJ, IPPF PAN czy IFPiLM. Co nie oznacza bynajmniej, że nauka polska jest już finansowana na miarę swych potrzeb. Nadal w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów świata nakład... więcej»

Dydaktyka elektrotechniki - pionierzy elektromagnesów Część IV. Telegraf elektromagnetyczny DOI:10.15199/74.2017.1.7
(Andrzej Przytulski)

Pierwsze wzmianki o idei bezprzewodowej łączności opartej na wykorzystaniu pola magnetycznego pochodzą z 1558 r. W swoim monumentalnym dziele "Magia naturalis" Giovan Battista della Porta (Giambattista della Porta - rys. 1) napisał, że jest przekonany, iż za pomocą dwóch kompasów możliwe będzie nawiązanie łączności na dużą odległość i przesłanie wiadomości do przyjaciela nawet wówczas, gdyby znajdował się w więzieniu [14]. Oczywiście Porta nie przeprowadził żadnego eksperymentu z "magnetycznym telegrafem", inaczej musiałby od razu dojść do wniosku, że jego pomysł jest nie do zrealizowania. Uczony zainteresował natomiast nim, zasiadającego w Pradze, cesarza Rudolfa II zarządzającego od 1576 r. Świętym Cesarstwem Rzymskim i będącego równocześnie królem Czech. Ziarno padło na podatny grunt, gdyż Rudolf był znany z tego, że gromadził wokół siebie rozmaitej maści: czarowników, alchemików, astrologów i rabinów-kabalistów, których wiedzy i zdolnościom ufał bezgranicznie.Sprawa magnetycznego telegrafu wzbudzała olbrzymie zainteresowanie w XVII w. Dowodem na to mogą być liczne notatki znakomitych uczonych tego okresu, a przede wszystkim Galileusza (Galileo Galilei - rys. 2) i Johanesa Keplera. Galileusz traktował jednak idee telegrafu magnetycznego jako utopię. W jego dialogach można przeczytać: (…) przywołuje w mojej pamięci człowieka, który chciał sprzedać mi pewną tajemnicę, dotyczącą porozumiewania się na odległość do nawet dwóch tysięcy mil za pomocą igieł magnetycznych. Powiedziałem mu, że chętnie to kupię, ale najpierw chciałbym zobaczyć na próbę, jak to funkcjonuje i będę zadowolony, jeżeli uda się nam porozumieć w dwóch sąsiednich pokojach. Odpowiedział mi na to, że taka odległość jest zbyt mała, aby łączność magnetyczna działała poprawnie. Pogoniłem go dodając, że nie mam ochoty jechać do Kairu lub Moskwy celem odbycia próby. Siedemnastowieczne opisy magnetycznego telegrafu można spotkać również u ojca jezuity Famiano ... więcej»

Robotyka medyczna w Polsce i na świecie - mit czy potrzeba współczesności DOI:10.15199/74.2017.1.1
(Krzysztof Mianowski)

Według Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN [36] robotyka jest dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problematyką robotów w zakresie: projektowania, sterowania, pomiarów, zachowań, zastosowania i eksploatacji. Robotyka techniczna i przemysłowa miała swój początek w latach 50. XX w. i była związana z rozwojem tzw. elastycznych systemów wytwarzania oraz zintegrowanych układów produkcyjnych ze sterowaniem komputerowym (CIM - Computer Integrated Manufacturing) oraz fabryk bezzałogowych. Należy zaznaczyć, że robotyka jest dziedziną bardzo młodą, pierwsze wdrożenia sprzed 60 lat dotyczące obsługi: maszyn odlewniczych, młotów i pras kuźniczych oraz stanowisk hartowniczych odniosły wówczas ważny sukces - została przełamana bariera nieodzownego udziału człowieka w pracach manipulacyjnych, wymagających stosunkowo dużej dokładności i precyzji czynności operacyjnych, wykonywanych często w trudnych i zmieniających się warunkach zewnętrznych, przy czym te same programowalne manipulatory mogły być wykorzystywane nie tylko do obsługi pojedynczej czynności operacyjnej ale do szerokiego asortymentu różnorodnych prac manipulacyjnych w różnych dziedzinach produkcji. Za początek robotyki medycznej można uznać propozycję A.D. Alexandra z roku 1973 dotyczącą teleoperacji chirurgicznej [1], co poglądowo przedstawiono na rys. 1. Jest to pierwsza opisana w literaturze koncepcja teleoperacji organów/narządów wewnętrznych z zastosowaniem telemanipulacji. Należy zaznaczyć, że poziom ówczesnego rozwoju komputerów i techniki ogólnej nie pozwalał jeszcze prognozować możliwości rzeczywistej realizacji takiego Dr inż. Krzysztof Mianowski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (kmianowski@meil.pw.edu.pl) Wraz z rodziną produktów SIPROTEC 5 osiągnęliśmy nowy wymiar w automatyce zabezpieczeniowej. Indywidualnie konfi gurowalne urządzenia tworzą perfekcyjnie dopasowane rozwi... więcej»

Zmiany w normie dotyczącej beziskiernikowych ograniczników przepięć prądu przemiennego powyżej 1 kV DOI:10.15199/74.2017.1.2
(Dariusz Stempiń, Janusz Bandel)

Nowa wersja normy PN-EN 60099-4:2015-01 została wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny w styczniu 2015 r. Norma wniosła sporo nowych zapisów i ukierunkowała próby na ogranicznikach przepięć w stronę ich wytrzymałości energetycznej. Ze starej normy zostały usunięte pewne testy i zastąpione innymi. Nowa norma - jak każdy tego typu dokument - ma obowiązywać od 4 sierpnia 2017 r. Norma zastąpiła stare wydanie z 2009 r. (PN-EN 60099-4:2009). Nowe podejście Analizując normę, już na początku, znajduje się ważna informacja o innym niż dotychczasowy, podziale ograniczników przepięć. Otóż znikają klasy rozładowania linii, a w zamian za to norma wprowadziła podział na 6 rodzajów ograniczników, chociaż podział jest ukierunkowany na wytrzymałości energetyczne poszczególnych typów (tab. I). Norma (tab. I) wprowadza też nowe parametry, są to: - Qrs [C] - powtarzalność przepływu ładunku - maksymalna charakterystyczna zdolność przepływu ładunku w formie pojedynczego lub grupowego przepięcia, który przepływa przez ogranicznik bez uszkodzenia mechanicznego ani nieakceptowanej degradacji elektrycznej warystorów, - Wth - znamionowa energia cieplna - maksymalna charakterystyczna energia [kJ/kV] Ur, która ma być pochłonięta przez ogranicznik lub sekcję ogranicznika w ciągu 3 min w trakcie próby regeneracji termicznej bez spowodowania rozbiegania termicznego, - Qth [C] - znamionowy ładunek cieplny - maksymalny właściwy ładunek, który ma być przeniesiony przez ogranicznik lub sekcję ogranicznika w ciągu 3 min w trakcie próby regeneracji termicznej bez spowodowania rozbiegania termicznego. W zakresie prób typu, dwa testy zostały usunięte: - próba wytrzymałości na udar prostokątny, - pomiar wyładowań niezupełnych (wykorzystuje się obecnie pomiar wnz z prób wyrobu, które są przeprowadzane na każdym egzemplarzu ograniczników przepięć). W tab. II zestawiono próby typu obowiązujące w nowej normie. Główne różnice pomiędzy nową a poprzednią wers... więcej»

Patron Roku 2017 w SEP - prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski (1887-1941) DOI:10.15199/74.2017.1.6
(Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski)

Przedstawiono życiorys Włodzimierza Krukowskiego, Jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens. Omówiono działalność po roku 1930 na Politechnice Lwowskiej oraz przedstawiono sylwetki Jego wychowanków.W artykule przedstawiono życiorys urodzonego w Radomiu Włodzimierza Krukowskiego, który studiował w Darmstadt, był wyróżniającym się studentem, opisano także jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens w Norymberdze (m.in. 40 patentów międzynarodowych). Pokazano też Jego wybitną działalność po 1930 r. na Politechnice Lwowskiej. Wczesne lata Jednym z najwybitniejszych polskich elektrotechników-metrologów był Włodzimierz Krukowski, profesor Politechniki Lwowskiej, o wszechstronnej wiedzy, znakomity wykładowca, działacz SEP, członek polskich i międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych. Urodził się 19 września 1887 r. w Radomiu jako syn Antoniego - prawnika i Heleny z Chmielewskich, córki urzędnika. Miał młodszą siostrę Zofię. Wobec trudności w uzyskaniu pracy przez ojca, prawnika Polaka w Kraju Przywiślańskim, rodzina wyemigrowała w okolice Kurska, a po rocznym pobycie - do Narwy w Es- Dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz (j.hickiewicz@po.opole.pl) - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, mgr Piotr Rataj, mgr Przemysław Sadłowski - Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Oddział Opolski SEP Rys. 1. W. Krukowski (fig. 1) Rys. 2. W. Krukowski w trakcie studiów Fig. 2. W. Krukowski as a student of university tonii. Ojciec znalazł tam pracę jako sędzia, a Włodzimierz ukończył gimnazjum humanistyczne, choć miał uzdolnienia do nauk przyrodniczych. Studia W 1905 r. rozpoczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym uniwersytetu w Petersburgu. Zainteresowany studiami technicznymi w 1906 r. przeniósł się na politechnikę w Darmstadt (Großherzogliche Technische Hochschule zu Darmstadt), ucz... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11, pok. 739
03-450 Warszawa
tel.: (22) 619 43 60, (22) 818 95 30
faks: (22) 619 43 60
e-mail: red.we@sigma-not.pl
www: http://wiadomoscielektrotechniczne.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577