• Wiadomości Elektrotechniczne

    Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej.

2018-7

zeszyt-5566-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA - gala zakończenia 20. edycji Olimpiady (Zofia Miszewska, Zdzisław Świderski)
Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym, nie staraj dowiedzieć się, kim jesteś, staraj się dowiedzieć, kim chcesz być - tymi słowami Neale’a Donalda Walscha sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady, Zdzisław Świderski przywitał uczestników gali zakończenia 20. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uroczystość tradycyjnie odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 20 kwietnia 2018 r. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom, finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do Olimpiady. Podczas uroczystości władze uczelni reprezentowali: prof. dr hab. inż. Adam Gadomski - prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz dr inż. Mścisław Śrutek - prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Urszula Chaberska - przedstawicielka Kuratorium Oświa... więcej»

Konkurs o tytuł najaktywniejszego Koła SEP w roku 2017
Komisja konkursowa pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego (Oddział Zagłębia Węglowego SEP) podsumowała rywalizację kół SEP za rok 2017. W konkursie uczestniczyło 36 kół z 13 Oddziałów. W poszczególnych kategoriach zwyciężyły następujące koła: Grupa "A" (koła do 30 członków) Zwycięzcy klasyfikacji otrzymali nagrodę pieniężną do dyspozycji Koła oraz dyplom, pozostałe Koła otrzymały dyplom uczestnictwa. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki organizowanych 8 czerwca 2018 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie - Międzylesiu. Na podstawie materiałów ZG SEP opracował K.W.... więcej»

Rozstrzygnięcie XLII Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego za najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach-organach SEP za rok 2017 (K.W.)
Jury w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. dr inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. Aleksandra Rakowska oraz dr hab. inż. Marcin Hołub - rozpatrzyło 24 wnioski zgłoszone przez sześć redakcji ... więcej»

Niełatwe początki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej DOI:10.15199/74.2018.7.6

Historia powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej wypełniona jest wieloma burzliwymi wydarzeniami, tak jak burzliwe były losy polskiego społeczeństwa w epoce fin de siècle. Był to okres znacznego rozwoju gospodarczego ziem polskich oraz intensyfikowania dążeń do odtworzenia samodzielnego bytu kraju. Jednym z istotnych nurtów tych starań było zbudowanie wyższego szkolnictwa technicznego z polskim językiem wykładowym. Niestety nie było to możliwe pod panowaniem władz carskich. Politechnika mogła rozpocząć działalność dopiero w roku 1915, dzięki niestrudzonym działaczom, którzy na długo przed I wojną światową wierzyli, że Polska odzyska niepodległość i przygotowywali środki do budowy jej przyszłych instytucji. Zagadnieniom tym poświęcono artykuł [4], niniejszy stanowi jego uzupełnienie, kreśli szczególnie sylwetki osób, którym zawdzięczamy powstanie pierwszego wydziału elektrycznego w Polsce. W roku 1906 zostało zawiązane Towarzystwo Kursów Naukowych. Wkrótce utworzyło ono Wydział Techniczny, który z różnym skutkiem organizował kursy wieczorowe dla techników. Wybuch wojny światowej obudził nadzieje na odzyskanie niepodległości. Antycypując przyszłe wydarzenia Rada Naukowa Wydziału Technicznego Towarzystwa Kursów Naukowych powołała Komisję Politechniczną. Ze swojego grona wytypowała trzech przedstawicieli - dwóch z nich zostało później rektorami Politechniki Warszawskiej (Zygmunt Straszewicz, Stanisław Patschke). Następnie zaproszono delegatów warszawskiego Stowarzyszenia Techników w Warszawie i Koła Przemysłowców, dwóch profesorów istniejącego Carskiego Instytutu Politechnicznego (oczywiście Polaków) oraz wykładowców Szkoły Wawelberga i Rotwanda. Wkrótce dokooptowano trzech kolejnych przedstawicieli nauki i przemysłu. Komisja zaprojektowała wydziały przyszłych polskich politechnik, głównie warszawskiej i zakończyła swe prace w czerwcu 1915 r. W latach 1899-1901 zbudowano pierwsze gmachy Politechniki Wars... więcej»

ABB Ability EDCS - innowacyjny system monitoringu przepływu energii w rozdzielnicach niskiego napięcia DOI:10.15199/74.2018.7.4
(Dariusz Antosiuk)

ABB Ability™ Electrical Distribution Control System wykorzystuje możliwości gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych, jakie zapewnia platforma chmury, która została opracowana przez ABB wspólnie z firmą Microsoft w celu zwiększenia wydajności i gwarancji najwyższej niezawodności i bezpieczeństwa. System przetwarza dane z urządzeń elektrycznych zainstalowanych na obiekcie, aby analizować i otrzymywać zalecenia dotyczące optymalizacji wydajności układu elektrycznego. Umożliwia on zdalne monitorowanie zużycia energii elektrycznej i jej kosztów, ułatwiając i przyspieszając w... więcej»

2018-6

zeszyt-5538-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice "Innowacje szansą rozwoju gospodarki"i-MITEL 2018 (Marcin Wardach)
W dniach 18-20 kwietnia 2018 r., już po raz dziesiąty, miała miejsce Konferencja i-MITEL. Konferencja ta, zorganizowana przez Oddział Gorzowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich we współpracy m.in. z: Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Oddziałem Szczecińskim SEP, a także Instytutem Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Elektrotechniki, Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Szczecinie i Zielonej Górze, Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ENEA Operator i Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki, odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran w Sulęcinie, położonym na obszarze 80 hektarów, pośród akwenów, pobliskiej rzeki Postomii, mieszanych lasów, zieleni i ciszy. i-MITEL 2018 został objęty honorowym patronatem: ministra energii, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wojewody lubuskiego, wojewody zachodniopomorskiego, marszałka województwa lubuskiego, prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa oraz prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat naukowy nad konferencją sprawował Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i Komisja Nauk Elektrycznych Oddział PAN w Poznaniu, natomiast medialny - Wiadomości Elektrotechniczne i Przegląd Elektrotechniczny. Staraniem Komitetu Organizacyjnego Konferencja i-MITEL uzyskała tzw. co-sponsoring techniczny Polskiej Sekcji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Wsparcie to daje możliwość opublikowania artykułów pokonferencyjnych w bazie IEEE Xplore. Było ono możliwe dzięki udziałowi w tym procesie dwóch oddziałów Polskiej Sekcji, tzw. Chapterów, które związane są tematycznie z zakresem merytorycznym naszej konferencji, tj.: Chapteru Polskiej Sekcji IEEE Power Electronics/Industrial Electronics oraz Chapteru Polskiej Sekcji IEEE Magnetics. Oficj... więcej»

Rozmowa z kandydatem na prezesa SEP - Piotrem Szymczakiem (Krzysztof Waldemar Woliński)
Z satysfakcją przyjąłem nominację Członków Honorowych SEP do pełnienia przeze mnie funkcji prezesa SEP w następnej kadencji. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie poparcie w wyborach młodych elektryków. Z Piotrem Szymczakiem, prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2014-2018, rozmawiał Krzysztof Waldemar Woliński - redaktor naczelny miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne. Dobiega końca pierwsza kadencja pełnienia funkcji prezesa SEP. Jaki był SEP, kiedy Kolega zaczynał jako prezes? Pierwszą kadencję w roli prezesa SEP odebrałem jako legitymację do wprowadzenia zmian programowych w Stowarzyszeniu i organizacyjnych w Biurze SEP, wprowadzenia transparentnych zasad działania organów, zakończenia sporów pomiędzy członkami w myśl zasady "SEP - Stowarzyszeniem Przyjaciół". Wybór nie tylko dał mi osobistą satysfakcję, ale również siłę do koordynowania działań naszego Stowarzyszenia, w którym funkcjonuje przecież ponad 23 tys. członków, zgromadzonych w blisko 100 jednostkach organizacyjnych, w tym w 50 Oddziałach. Obejmując stanowisko prezesa SEP, uważałem, że powinniśmy budować mocną pozycję w strukturach demokratycznego państwa, włączyć się w rozwój polskiego przemysłu, promować rozwiązania techniczne, ale jednocześnie powinniśmy się bronić przed zbyt mocnym zbiurokratyzowaniem, "zurzędniczeniem". Na początku kadencji spotkałem się z wieloma problemami, które zostały wcześniej poruszone na Walnym Zjeździe Delegatów w Szczecinie i następnie zostały przedstawione w tzw. "Raporcie Otwarcia". Dokument jest wnikliwą diagnozą sytuacji SEP na początku kadencji. Ujawnił niepokojące zjawiska związane z naszą organizacją. Pracowaliśmy nad nim społecznie, sami - bez angażowania zewnętrznych firm audytorskich. Zajęło nam to trochę czasu, ponieważ chcieliśmy, żeby był on rzetelny. Wypływające wnioski wdrażaliśmy od razu, nie czekając na końcowe przyjęcie dokumentu. Udało się? Przez ostatnie cztery lata SEP utrzymało pozycję lidera... więcej»

FDIR - system odbudowy zasilania w sieciach dystrybucyjnych SN (Krzysztof Kalusiński)
Wprowadzenie przez Urząd Regulacji Energetyki nowego modelu regulacji działania - regulacji jakościowej - niesie za sobą konieczność realizacji ściśle sprecyzowanych celów. Jednym z nich - prócz wzrostu efektywności, poprawy jakości obsługi klienta, czy racjonalizacji zużycia energii elektrycznej - jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej przekładające się na poprawę i uzyskanie najwyższych z możliwych parametrów jakościowych pracy sieci dystrybucyjnej. System odbudowy zasilania SN W poprawę parametrów pracy sieci SN idealnie wpisuje się system odbudowy zasilania FDIR (Fault Detection Isolation and Restoration) stanowiący jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii realizowanego przez Apator Elkomtech. Główną cechą systemu FDIR jest przede wszystkim znaczące skrócenie czasu trwania, a także ograniczenie obszaru występowania przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki ograniczeniu do minimum obszarów trwale pozbawionych zasilania w automatyczny i skuteczny sposób poprawiane są współczynniki niezawodnościowe sieci SAIDI i SAIFI. Algorytm automatyki FDIR automatycznie lokalizuje i izoluje uszkodzony odcinek linii SN, otwierając w stanie beznapięciowym odpowiednie łączniki znajdujące się w głębi sieci (np. rozłączniki, odłączniki), po czym automatycznie przywraca zasilanie nieuszkodzonych fragmentów sieci przez zamknięcie łączników w punktach podziału. Najważniejsze cechy systemu odbudowy zasilania Apator Elkomtech przedstawiono poniżej. Elastyczność wdrożenia Architektura modułu pozwala na realizację systemu odbudowy zasilania dla różnych obszarów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia pod względem: - rodzaju sieci (napowietrzna, kablowa, mieszana), - geograficznego obszaru ... więcej»

Wykorzystanie wyników symulacji komputerowych zwarć wielkoprądowych do badania poprawności działania funkcji podimpedancyjnej terminala zabezpieczeniowego przesuwnika fazowego DOI:10.15199/74.2018.6.7
(Tomasz Bednarczyk, Adrian Halinka, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki)

Informacje ogólne na temat przesuwników Przesuwnik fazowy (PF) jest to rodzaj specjalnie wykonanego transformatora energetycznego, który ma zastosowanie w strukturze systemu elektroenergetycznego (SEE) jako element służący do kształtowania przepływu mocy (kierunek, wartość), m.in. na połączeniach transgranicznych synchronicznie współpracujących ze sobą SEE. Kształtowanie przepływu mocy w gałęzi z zainstalowanym PF odbywa się zgodnie z ogólnie znaną zależnością (1) gdzie: |Ux| - moduł napięcia na początku (x = S) i na końcu (x = L) gałęzi, Xy - reaktancja zgodna gałęzi (y = L) i przesuwnika fazowego (y = PF), δ - kąt obciążenia, α - kąt fazowy pomiędzy stroną "S" i "L" PF. W polskim systemie elektroenergetycznym zastosowanie znalazły PF regulujące przepływ mocy czynnej za pomocą zespołu transformatorowego PF w wykonaniu symetrycznym (rys. 1). Składa się on z dwóch odrębnych jednostek transformatorowych połączonych ze sobą galwanicznie. Jednostka główna nosi nazwę transformatora szeregowego (TS), której uzwojenie pierwotne podzielone jest na dwie symetryczne części, tj. strony źródłowej "S" (source) oraz strony odbiorczej "L" (load). Uzwojenie wtórne TS połączone jest w układzie trójkąta z wpiętym w obwód główny przełącznikiem zmiany kierunku przepływu mocy ARS (Advancet Retard Switch). Jednostka dodawcza (wzbudzająca) jest 2-uzwojeniowym transformatorem dodawczym (TD) o grupie połączeń YNyn0. Na rys. 1, a także w całym artykule, przyjęto kolorystyczną identyfikację uzwojeń i połączeń jednostek transformatorowych: TS - uzwojenie pierwotne (szeregowe), wtórne (D), TD - uzwojenie pierwotne (YN), wtórne (yn). Podstawowa koncepcja regulacji kąta fazowego w PF polega na dodaniu dodatkowego napięcia (napięcia kwadraturowego ΔU) do napięcia występującego w torze głównym, w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości przepływającej mocy czynnej (w niektórych sytuacjach możliwa zmiana kierunku przepływu mocy). Na rys. 2 ... więcej»

WYDAWNICTWA
Księga Jubileuszu 90-lecia Oddziału Bydgoskiego Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Cieślika: Księga Jubileuszu 90-lecia Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Bydgoszcz 2018.Nakładem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Bydgoski im. prof. Alfonsa Hoffmanna została wydana w pięknej szacie edytorskiej "Księga Jubileuszu 90-lecia Oddziału Bydgoskiego". We Wstępie kol. Sławomir Cieślik - prezes Oddziału Bydgoskiego SEP - tak scharakteryzował środowisko stowarzyszeniowe: Stowarzyszenie jest to dobrowolny ... więcej»

2018-5

zeszyt-5501-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Elektrometal Energetyka - kompleksowy dostawca usług dla elektroenergetyki (Adam Gawłowski)
Jednym z wyznaczników nowoczesnej firmy jest reagowanie na nowe rozwiązania i możliwości. Dzięki temu pojęcie innowacyjności ma bezpośrednie zastosowanie w produktach i usługach, z których korzystają z zadowoleniem jej klienci. Polska myśl techniczna w dziedzinie automatyki zabezpieczeniowej, aparatury rozdzielczej i łączeniowej jest już na zaawansowanym poziomie. W porównaniu z firmami o podobnym profilu produkcyjnym, ale kapitale zagranicznym, polskie spółki takie jak Elektrometal Energetyka mają ofertę tożsamą pod względem technicznym w danej grupie urządzeń. Przewagą konkurencyjną w stosunku do zagranicznych koncernów jest z pewnością duża elastyczność, przyjazna reakcja na zgłaszane problemy i uwagi dotyczące pracy urządzeń, konstruowanie urządzeń o intuicyjnej obsłudze, szybki serwis, krótkie czasy dostaw. Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka Elektrometal Energetyka udowodniła, że potrafi wpisać się w trend rozwoju polskiej energetyki zawodowej i przemysłowej. Nowoczesne produkty... więcej»

WYDAWNICTWA
Termomodernizacja budynków Krzysztof Kasperkiewicz: Termomodernizacja budynków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.We Wprowadzeniu Autor napisał: Niniejsza książka jest poświęcona ocenie efektów energetycznych zabiegów termomodernizacyjnych przeprowadzanych w użytkowanych budynkach, przy czym skoncentrowano się głównie na ocenie możliwości ograniczenia zużycia ciepła do ogrzewania budynku. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia przyczyn niewielkich efektów energetycznych tych działań w skali globalnej, jakie przyniosła dotychczasowa termomodernizacja budynków w Polsce oraz wskazania działań, które należy podjąć aby efekty te zwiększyć. Książka jest przeznaczona dla specjalistów: zajmujących się projektowaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych, audytorów energetycznych, studentów wyższych uczelni ... więcej»

Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN- nowe zadania zespołów automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/74.2018.5.3
(Dariusz Sajewicz, Mariusz Radziszewski)

Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym to niekorzystny stan pracy, charakteryzujący się powstaniem warunków uniemożliwiających normalną pracę poszczególnych urządzeń wytwórczych, przesyłowo-rozdzielczych oraz po stronie odbiorców finalnych (przemysł). Zagrożenia to jedno z rodzajów zakłóceń, które mogą być czasowo tolerowane, jednak powinny być sygnalizowane obsłudze w celu usunięcia przyczyny zagrożenia przed upływem dopuszczalnego czasu trwania zakłócenia. Mogą to być np.: przeciążenia ruchowe, zmiany parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, zjawisko ferrorezonansu. Znajomość zjawisk zachodzących podczas zakłóceń w systemie elektroenergetycznym uświadamia sens stosowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz umożliwia zrozumienie wzajemnych powiązań pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym a chronionym obiektem. Podstawowe funkcje elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej to: eliminowanie zakłóceń (funkcja realizowana przez automatykę zabezpieczeniową), zapewnienie odpowiednich parametrów dostarczanej energii (realizowane przez automatykę regulacyjną) oraz utrzymanie ciągłości dostawy energii (dzięki automatyce łączeniowej). Najnowsza generacja urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej pozwala znacznie poszerzyć dostęp i wiedzę o bieżącym stanie chronionego obiektu przez diagnostykę aparatury łączeniowej (wyłączniki mocy) jak też chronionych obiektów (silników, transformatorów, linii), kontrolne pomiary energii, mocy i innych parametrów pomocnych w bilansowaniu energii oraz rejestrację i analizę jakości energii elektrycznej. W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w pracy sieci i urządzeń SN w postaci: przeciążeń ruchowych, pogorszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej w wyniku występowania wyższych harmonicznych oraz zjawiska ferrorezonansu. Omówiono przyczyny występowania i skutki tych zagrożeń dla chronionych obiektów oraz zaproponowano śro... więcej»

Seminarium szkoleniowe kadry inżynieryjno-technicznej "Nowoczesne technologie w stacjach i sieciach elektroenergetycznych" (Krzysztof Woliński)
Komisja Szkoleniowa Oddziału Białostockiego SEP zorganizowała 28 marca 2018 r. spotkanie kadry inżynieryjno-technicznej poświęcone nowościom technicznym w budowie urządzeń stosowanych w rozdzielniach średniego napięcia i sieciach elektroenergetycznych. Obrady odbyły się Domu Technika NOT w Białymstoku. W seminarium uczestniczyło ponad 80 osób,... więcej»

AUTOMATICON 2018 Automatyka, Pomiary, Elektronika (Krzysztof Woliński)
W dniach od 20 do 23 marca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się XXIV Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów. Organizatorami targów były: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz MVM. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, M... więcej»

2018-4

zeszyt-5483-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Rozdzielnica średniego napięcia MILE - nowoczesny napęd magnetyczny wyłącznika, zalety napędu magnetycznego w stosunku do tradycyjnych napędów zasobnikowo-sprężynowych
Firma Eltar-Energy oferuje rozdzielnice typu MILE, w których w wykonaniu standardowym został zaaplikowany wyłącznik z napędem magnetycznym produkowany przez firmę Tavrida Electric. Rozdzielnica została skonstruowana i przebadana z wykorzystaniem tego właśnie napędu. Artykuł jest kompleksowym porównaniem cech stosowanych w tej rozdzielnicy wyłączników średniego napięcia z napędami magnetycznymi w porównaniu z wyłącznikami z tradycyjnymi napędami zasobnikowo-sprężynowymi. W rozdzielnicy MILE można bez problemu zastosować inne napędy i wyłączniki, lecz konfiguracja z napędem magnetycznym daje unikalne zalety, niespotykane w innych rozdzielnicach dostępnych na rynku. Konstrukcja napędu magnetycznego do wyłącznika SN ma co najmniej 20 lat. Prekursorem i liderem rynku jest firma Tavrida Electric. Produkuje ona ok. 40 tys. szt. takich wyłączników rocznie. Jest to obecnie jeden z trzech największych producentów wyłączników SN na świecie, a w kategorii wyłączników z napędem magnetycznym zdecydowany lider. Firma ma obecnie w eksploatacji ok. 500 000 szt. wyłączników SN z napędem magnetycznym. Prawie wszystkie firmy globalne produkujące wyłączniki SN mają w ofercie wyłączniki z takim napędem. W Ameryce Północnej i Australii w rozdzielnicach SN INFORMACJE FIRMOWE przewagę mają tego typu napędy. W Europie Wschodniej dominują napędy magnetyczne. W krajach UE - w Rumunii 70% sprzedawanych wyłączników ma napęd magnetyczny. W Polsce krajowi operatorzy zainstalowali już ponad 2500 szt. reklozerów z napędem magnetycznym. Doświadczenia eksploatacyjne są bardzo pozytywne. Poza różnicami w napędzie oba typy wyłączników mają identyczne komory próżniowe służące przerywaniu i gaszeniu prądów roboczych i zwarciowych. Funkcjonalnie oba typy wyłączników nie różnią się pomiędzy sobą. Spełniają te same funkcje. Masy i gabaryty zewnętrzne Wyłączniki z napędem magnetycznym są zdecydowanie lżejsze i mają mniejsze wymiary zewnętrzne w porównaniu z wyłączni... więcej»

Innowacyjna technologia odzysku energii mechanicznej drgań obiektów
Tom Krupenkin i in. "Bubbler: A Novel Ultra-High Power Density Energy Harvesting Method Based on Reverse Electrowetting". A Nature Research Journal online, https://www.nature.com/articles/srep16537. Opracował - Piotr Olszowiec. Jednym ze znanych źródeł energii wciąż oczekujących na wykorzystanie przez człowieka jest ruch rozmaitych konstrukcji, ciał i mediów. Przełomową technologią w tej dziedzinie może okazać się sposób utylizacji energii mechanicznej rozpraszanej bezużytecznie podczas drgań obiektów, w tym np. w trakcie chodu człowieka. Dotychczas jej efektywne wykorzystanie było niemożliwe z powodu braku odpowiedniego przetwornika, realizującego konwersję tej odpadowej energii na elektryczność. Dzięki wynalazkowi firmy InStep NanoPower moc tracona przez piechura będzie przekształcana na elektryczną z możliwością przesyłania do osobistego odbiornika. Istota tego przełomowego rozwiązania polega na zastosowaniu nowego sposobu uzyskiwani... więcej»

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Inżynier Mieczysław Konstanciak (1931-2008) (Krystian Chrzan)
Mieczysław Konstanciak urodził się 23 września 1931 r. w miejscowości Zaścianek (powiat Słonin). Ojciec Michał był kombatantem wojny polsko-bolszewickiej, osadnikiem wojskowym, który otrzymał ziemię, by stworzyć gospodarstwo rolne. Matka miała na imię Józefa, z domu Kozakiewicz. Młodszy brat Zbigniew urodził się w 1938 r. 10 lutego 1940 r. cała rodzina została zesłana do Nowego Rasztadu w rejonie tocimskim, obwód Wołogda k. Archangielska. 23 sierpnia 1944 r. zostali odesłani do obwodu odeskiego, a w lutym 1946 r. przyjechali na Dolny Śląsk i po kilku miesiącach otrzymali gospodarstwo rolne w Widawie pod Wrocławiem (obecnie w granicach miasta). Mieczysław Konstanciak przez dwa lata chodził do szkoły pods... więcej»

Strategia sukcesu firmy Elektrometal Energetyka - rozmowa z prezesem Mariuszem Maślanym
Panie Prezesie, jakby Pan w kilku słowach opisał firmę Elektrometal Energetyka? Przede wszystkim jesteśmy dynamiczną spółką ze 100-procentowym kapitałem polskim. Produkujemy aparaturę rozdzielczą, łączeniową i zabezpieczeniową SN, co predysponuje nas do miana kompleksowego dostawcy usług na rynku elektroenergetycznym w sektorze średniego napięcia. Kompleksowego, ponieważ istniejemy w procesie od samego początku - od opracowania koncepcji, przez całościową realizację, aż do dokumentacji powykonawczej, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Wchodzimy w skład dużej, polskiej grupy Elektrometal, która zatrudnia obecnie ok. 500 osób przy przychodach na poziomie 200 mln zł i w tym roku obchodzi 70. rocznicę działalności. Tworzymy nową jakość w obszarach krajowej elektroenergetyki, bazując na synergii młodości i doświadczenia. Wykorzystując zaawansowane technologie, potrafimy efektywnie sprostać ponadstandardowym wymaganiom biznesowym. Spółka w ostatnich latach swojej działalności na mocno konkurencyjnym rynku zrealizowała wiele kluczowych projektów dla strategicznych odbiorców wszystkich obszarów energetyki: dystrybucyjnej, zawodowej, przemysłowej, kopalnianej i trakcyjnej. Nasza lista referencyjna obejmuje najważniejsze spółki elektroenergetyczne w Polsce: PGE Dystrybucja, PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, innogy Stoen Operator, KGHM Polska Miedź, Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, Tauron Wytwarzanie, Tauron Wydobycie, PERN, PKP Energetyka, PGG, JSW, Grupa AZOTY i wiele innych. Jak widać, trzon naszej działalności, tj. rozdzielnice SN e2ALPHA, aparatura łączeniowa e2BRAVO oraz automatyka zabezpieczeniowa (EAZ) e2TANGO, zyskały uznanie wiodących i kluczowych odbiorców. Co przyczyniło się do tego, że w tak krótkim czasie najważniejsi gracze rynku elektroenergetyki obdarzyli Was aż takim zaufaniem? Na pierwszym miejscu każdej profesjonalnej firmy stoi zawsze kli... więcej»

WYDAWNICTWA
Środowiska programowania robotów.Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk, Szymon Borys: Środowiska programowania robotów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.We Wstępie autorzy napisali: Szczególną cechą wszystkich robotów, związaną z możliwością elastycznego programowania, jest ich elastyczność. To dzięki programom, zaimplementowanym w pamięci robota, może on realizować różne zadania. (…) Nowoczesne narzędzia komputerowe, pomagają sprostać wyzwaniom produkcyjnym szybko zmieniającej się gospodarki rynkowej, szczególnie w pracy inżynierów. (…) Obecnie przodujący na świecie producenci robotów oferują wirtualne środowiska, które pozwalają nie tylko na programowanie robotów, ale również przeprowadzanie pełnych symulacji z uwzględnieniem cykli pracy kontrolerów. Autorzy prezentują następujące zagadnienia: Wprowadzenie do środowisk do programowania robotów przemysłowych w trybie offline/online - RobotStudio firmy ABB, Roboguide firmy FANUC, K-Roset firmy Kawasami, MELFA WORKS firmy Mitsubishi Electric, KUKA.Sim Pro firmy KUKA, EPSON RC + 7.0 firmy EPSON, RoboSim Pro firmy Comau Robotics, podsumowanie, Opis środowisk do programowania robotów w trybie offline wybranych firm - środowisko RobotStudio firmy ABB, pakiet MELFA WORKS firmy Mitsubishi Electric, środowisko Roboguide firmy FANUC, środowisko KUKA.Sim Pro firmy KUKA, środowisko COSIMIR firmy EF-Robotertechnik GmbH... więcej»

2018-3

zeszyt-5442-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar (1937-2017) (Jerzy Przybysz, Sylwia Wróblewska)
14 sierpnia 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar, wybitny specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych, wieloletni pracownik Instytutu Energetyki. Andrzej Stefan Bytnar urodził się 4 sierpnia 1937 r. w Wielkich Oczach na Podkarpaciu w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był matematykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do szkoły podstawowej oraz do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Przemyślu. W 1956 r. podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 1962 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka, przedstawiając pracę magisterską z dziedziny maszyn elektrycznych, ocenioną jako bardzo dobrą. W styczniu 1962 r. został zatrudniony w Instytucie Energetyki w Pracowni Eksploatacji Maszyn Elektrycznych, początkowo na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego, później asystenta, starszego asystenta, a od 1968 r. na stanowisku adiunkta. W pracach naukowo-badawczych Instytutu Energetyki zajmował się m.in. zagadnieniami: wpływu częstych uruchomień genera... więcej»

Układy symetryzacji obciążenia w sieciach trójfazowych niskiego napięcia
Na podstawie opisów patentów: RU2506676C2, RU321133C1, RU2591040C1. Opracował - Piotr Olszowiec.Jednym z przypadków eksploatacji sieci trójfazowych niskiego napięcia jest przyłączenie jednofazowego odbiornika dużej mocy. Najprostsze rozwiązanie, czyli włączenie tego obciążenia między jedną z faz i przewód neutralny może spowodować niedopuszczalną zmianę napięć fazowych sieci. Wielkość tych odchyłek od stanu symetrii zależy zarówno od wartości impedancji odbiornika, jak i impedancji wzdłużnych przewodów fazowych i przewodu neutralnego. Pojawienie się napięć składowej zerowej i przeciwnej w sieci zasilającej pogarsza jakość dostarczanej energii elektrycznej i warunki pracy urządzeń. Nadmierna asymetri... więcej»

Baterie wanadowe stają się konkurencyjne dla przechowywania energii
Yang Z.G.: It’s Big and Long-Lived, and It Won’t Catch Fire: The Vanadium Redox-Flow Battery. Move over, lithium ion: Vanadium flow batteries finally become competitive for grid-scale energy storage. IEEE Spectrum 2017 November. Opracował - Witold Bobrowski.Nowa fabryka w prowincji Liaoning w Chinach produkuje baterie wanadowe przepływowe redox (reakcje redox polegają na odpowiednim przenoszeniu elektronów). Baterie są przeznaczone do budowy największego na świecie akumulatora - stacji magazynowej o mocy 200 MW oraz pojemności 800 MWh. Fabryka ta zajmuje obszar większy niż 20 boisk piłkarskich. Wewnątrz jest jaskrawo oświetlona i wypełniona maszynami o futurystycznym wyglądzie. Ramiona robota chwytają elementy z pojemników i każda część jest precyzyjnie przenoszona, podczas gdy taśmy przenośnikowe przemieszczają złożone elementy gładko w dół linii produkcyjnych. Gotowe produkty trafiają do stanowisk badawczych w celu sprawdzenia ich jakości przed zapakowaniem do wysyłki. Nazwano ją gigafabryką, gdyż rzeczywiście produkuje ogromne liczby zaawansowanych baterii. Ale ta gigafabryka mieścisię w Chinach a nie w Nevadzie. Nie produkuje baterii do samochodów i nie jest częścią imperium Elon Musk. Otwarta na początku 2017 r. w północnochińskim mieście portowym Dalian jest własnością Rongke Power i produkuje systemy akumulatorów dla największych na świecie magazynów energii. Skala tej gigafabryki może być imponująca, ale jej główna technologia jest jeszcze atrakcyjniejsza. Fabryka w Dalian produkuje baterie wanadowe typu redox (VRFB - Vanadium Redox Flow Battery) wymyślone kilkadziesiąt lat temu, ale ostatnio pojawiły się jako jeden z czołowych produktów do składowania energii. Na jak dużą skalę? Baterie typu VRFB są przygotowywane do wykorzystania na skalę sieci, w których będą przechowywały do setek megawatogodzin energii. W tych zastosowaniach mogą być ładowane przez duże elektrownie typu obciążenia pods... więcej»

Projekt, wykonanie i pomiary transformatora laboratoryjnego z rdzeniem w technologii UNICORE DOI:10.15199/74.2018.3.2
(Olgierd Massalski)

W ramach odbytej praktyki studenckiej w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie w Zakładzie Trakcji Elektrycznej wykonano transformator laboratoryjny. Zakład Trakcji Elektrycznej ma bogatą bazę źródeł prądu stałego i przemiennego, jednak brakowało w niej transformatora na niskie napięcia mogącego dać na zaciskach wyjściowych duży prąd. Transformator ma następujące parametry: 230 V/120 V, 60 V, 30 V 50 Hz, co przy mocy 2650 VA daje odpowiednio następujące prądy 12 A/22,1 A, 44,2 A, 88,2 A: - klasa izolacji F, - rodzaj pracy C, - chłodzenie naturalne, - stopień ochrony IP00. Do rozważenia wybrano trzy rdzenie. Spośród nich wybrano rdzeń DUO3. Rdzeń UNCUT nie nadawał się do zastosowania z powodu "szytego" uzwojenia. Sposób łączenia blach rdzenia DUO3 pozwalał spodziewać się lepszej przewodności magnetycznej oraz cichszej pracy w porównaniu z rdzeniem BUTT2. W wykonanej konstrukcji zastosowano drut okrągły izolowany emalią o... więcej»

Kontrola izolacji doziemnej w sieciach niskiego napięcia z uziemionym punktem neutralnym DOI:10.15199/74.2018.3.7
(Piotr Olszowiec)

Stan izolacji doziemnej jest głównym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie pracy sieci elektrycznych. Degradacja własności izolacji elektrycznej jest zwykle procesem stopniowym i dlatego szybkie jego ujawnienie może zapobiec poważnym zagrożeniom urządzeń (pożarowym, wybuchowym) i osób (porażeniowym). W odróżnieniu od sieci izolowanych względem ziemi monitoring izolacji doziemnej w układach z uziemionym punktem neutralnym (typu TN) napotyka istotne utrudnienia z uwagi na ich galwaniczne połączenie z ziemią. Obecnie podstawowym i w zasadzie jedynym sposobem badania stanu izolacji w sieciach TN niskiego napięcia jest pomiar okresowy za pomocą megomierza po wyłączeniu zasilania. Brakuje natomiast rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą kontrolę oporności izolacji doziemnej w warunkach roboczych. Nieliczne dostępne w literaturze rosyjskiej układy pomiarowe pochodzą z lat 70-80. XX w. i nie doczekały się szerszego zastosowania, głównie z powodu trudności współpracy... więcej»

2018-2

zeszyt-5413-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Kolejne laboratorium EduNet już w Polsce
Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania otwarto nową pracownię z obszaru sterowania procesami produkcyjnymi, wyposażoną w sprzęt laboratoryjny przez firmę Phoenix Contact z Wrocławia. Pracownia powstała dzięki... więcej»

Konferencja "Część elektryczna elektrowni jądrowej w świetle wymagań międzynarodowych - wytyczne dla polskiego przemysłu" (Olga Górczak-Żaczek)
29 listopada ub.r. w Ministerstwie Energii w Warszawie odbyła się konferencja "Część elektryczna elektrowni jądrowej w świetle wymagań międzynarodowych - wytyczne dla polskiego przemysłu", zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków polskich oraz Ministerstwo Energii. W konferencji uczestniczyło wiele polskich i zagranicznych firm, które szerokiemu gremium prezentowały swoją wiedzę i produkty z obszaru energetyki jądrowej. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w przemówieniu potwierdził, że decyzji o budowie polskiej elektrowni jądrowej jeszcze nie ma, ale jego zdaniem - szybko się ku niej zbliżamy. Dlatego też, wg niego, wybór technologii jest tak samo ważny jak i wybór wykonawcy. Dodał, że Rada Ministrów zdecydowała o modyfikacji polskiego programu... więcej»

Diagnostyka obwodów zasilania napięciem liczników energii
Na podstawie materiałów firmowych http://www.oltest.com.ua/ - opracował Piotr Olszowiec. Dla zapewnienia dokładności wskazań liczników energii elektrycznej (ogólnie wszystkich przyrządów pomiarowych, zabezpieczeniowych itp.) konieczne jest ograniczenie strat napięcia między zaciskami uzwojenia wtórnego przekładnika napięciowego i danym aparatem. Przyrząd ten powinien bowiem otrzymywać z przekładnika napięcie bez żadnej straty (spadku). Z powodu rezystancji przewodów łączących nie jest to oczywiście w praktyce spełnione. Znanych jest kilka metod pomiaru tej straty/spadku napięcia, jednak one wszystkie są obarczone pewnymi wadami. Podstawową niedogodnością jest warunek jedno... więcej»

Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Krzysztof Woliński)
15 grudnia 2017 r. odbyło się coroczne tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków SEP. Przyjaciele i zaproszeni goście spotkali się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie. Zebranych powitał piękną muzyką Johanna Straussa Syna - "Walc Potpourri" Kwartet Smyczkowy Kwadrat z harfą.Prowadzącym spotkanie był Robert Tondera - aktor Teatru Rampa w Warszawie. Powitał serdecznie przybyłych na spotkanie członków i sympatyków SEP oraz zaproszonych gości. W imieniu organizatorów podziękował sponsorom spotkania, firmom: Schneider Electric Polska, Trakcja PRKiI, ELSTER-PKP, Centrum Targowo- -Wys... więcej»

Wdrożenie układu magazynowania energii w sieci innogy Stoen Operator DOI:10.15199/74.2018.2.3

Włączenie do sieci energetycznej rozproszonych źródeł energii i zapewnienie ciągłości dostaw odbiorcom narzuca operatorom systemów dystrybucyjnych konieczność rekonfiguracji sieci energetycznej. Podejmowanie właściwych decyzji przełączeniowych wymaga zastosowania technologii smart grid, w tym gromadzenia przesyłanych zdalnie danych oraz ich analizy z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji. W ramach prac badawczo-rozwojowych innogy Stoen Operator (innogy SO) opracowało i wdrożyło wspólnie z polskimi dostawcami pierwszy w Warszawie magazyn energii w stacji SN/nn (rozdzielcza stacja transformatorowa). Układ o pojemności ponad 30 kWh został zbudowany z baterii litowo-jonow... więcej»

2018-1

zeszyt-5404-wiadomosci-elektrotechniczne-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Nowe zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej DOI:10.15199/74.2018.1.6
(Jarosław Wiater)

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP, Zespołem Inżynierów Ryzyka PIU opublikowała zalecenia "Zabezpieczenia przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych. Rodzaje, prawidłowe stosowanie i ich wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych" [7]. W wydanym komunikacie nr 33 z 2 czerwca 2017 r. [1] Polska Izba Ubezpieczeń przesłała do prezesów i członków zarządów zakładów ubezpieczeń opracowane zalecenia, wpisując się w działania podnoszące bezpieczeństwo obiektów budowlanych. Opracowanie stanowi odpowiedź na coraz większą podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć. Zauważa się ponadto, że stan techniczny sieci elektrycznej oraz jej zabezpieczenia mają ścisły związek z częstotliwością występowania pożarów. W dokumencie przedstawione zostały podstawowe założenia ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, zagadnienia związane z analizą ryzyka i wyborem odpowiednich urządzeń zabezpieczających oraz podstawowe zasady ich instalacji i konserwacji. Omówione zostały także najczęściej popełniane błędy przy doborze zabezpieczeń, ich montażu i eksploatacji wraz z opisem skutków takich sytuacji. Wydawnictwo przeznaczone jest dla: przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz pośredników ubezpieczeniowych. Omawiany dokument dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej PIU, do której link zamieszczono w spisie literatury [7]. W tym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze wytyczne, które bezpośrednio przekładają się na zmniejszenie ryzyka strat piorunowych, kosztów ich likwidacji. Wymagania dla projektanta Budowa obiektu nie jest zadaniem łatwym i wymaga przeprowadzenia wielu działań i prac. Jednym z pierwszych jest zamówienie projektu lub adaptacja gotowego. W tym miejscu inwestor zazwyczaj... więcej»

Wybrane cechy metrologiczne systemów WAMS (Mariusz Talaga, Adrian Halinka)
Zadaniem systemu pomiarowego jest dostarczenie danych obiektowych (procesowych), które następnie są wykorzystywane do realizacji konkretnego celu. Aby osiągnięcie celu było możliwe, system pomiarowy powinien z jednej strony mieć odpowiednie właściwości metrologiczne, z drugiej - być wyposażony w skuteczny i niezawodny sposób przekazywania danych pomiarowych i sposób zarządzania tymi danymi. Przykładem takiego systemu w elektroenergetyce może być system pomiarów rozliczeniowych energii elektrycznej, dla którego ściśle są zdefiniowane wymagania dla urządzeń pomiarowych, procedury ich certyfikacji i sprawdzeń okresowych, opracowany jest system przekazywania danych, jak i zarządzanie tymi danymi (walidacja, redundancja, bilansowanie, rozliczenia itp.). Rozliczeniowy charakter pomiarów dokonywany w tym systemie wymaga odniesienia do wzorca (etalonu), wg określonych procedur wypracowanych w Polsce przez Główny Urząd Miar (GUM). Określenie cech systemu pomiarowego Wymagania w stosunku do systemu pomiarowego powinny być zdefiniowane w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić realizację określonego celu, z drugiej strony uwzględniać: współczesną wiedzę w tym zakresie, możliwości techniczne, warunki pracy w miejscu zainstalowania urządzeń pomiarowych, dostęp do danych pomiarowych, procedury sprawdzeń okresowych itp. Zdefiniowane cechy systemu pomiarowego powinny być technicznie i ekonomicznie uzasadnione, aby cel został osiągnięty w sposób optymalny. Coraz większa precyzja procesów pomiarowych (przy malejących kosztach ich wykonania) stawia systemom pomiarowym wysokie wymagania. Dzięki temu zwiększają się również wymagania w tym zakresie. Przykładem może być system smart grid, jednak w tym przypadku wydaje się, że pojęcie to jest zbyt obszerne, a określone cele zbyt ogólne, aby na tej podstawie mogły powstawać konkretne wymagania dla systemów pomiarowych. Dlatego raczej zostaną sformułowane wymagania w celu realizacji poszczególnych... więcej»

VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie" (Jan Strzałka)
19 października 2017 r. w Krakowie odbyła się VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie". Organizatorem był Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a współorganizatorami: Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Programowo-Organizacyjnego Konferencji był prof. Grzegorz Masłowski, prorektor Politechniki Rzeszowskiej i przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, przewodniczącym honorowym prof. Zdobysław Flisowski, prof. Polite... więcej»

Poszukiwanie najlepszej definicji pojęcia "napięcie dotykowe rażeniowe" DOI:10.15199/74.2018.1.1
(Witold Hoppel)

Jednym z najważniejszych pojęć w zagadnieniach ochrony od porażeń jest "napięcie dotykowe rażeniowe" (nazwa wg [2]), którego definicja na przestrzeni lat zmieniała się. Ważność tego pojęcia wynika z faktu, że jest ono najbardziej czytelnym oraz pewnym kryterium, czy projektowana lub badana instalacja uziemiająca jest bezpieczna. Przeważnie dopuszczalne rezystancje uziemień ochronnych wyprowadzane są na podstawie dopuszczalnych wartości napięć dotykowych rażeniowych, dla słupów linii napowietrznych na podstawie dopuszczalnych napięć dotykowych spodziewanych. Mechanizm powstawania napięcia dotykowego rażeniowego jest ogólnie znany i jedną z możliwości pokazano na rys. 1. Może się wydawać, że definicje "napięcia dotykowego rażeniowego" i bardzo zbliżonego do niego "napięcia dotykowego spodziewanego" są jasne i ugruntowane. I tak mniej więcej było do czasu opublikowania w marcu 2017 r. normy [1], która wprowadziła dla urządzeń o napięciu powyżej 1 kV definicję z IEV ("Międzynarodowy słownik elektrotechniczny") dostosowaną przede wszystkim do instalacji niskiego napięcia, dodatkowo zmieniając samo pojęcie. Na marginesie - wspominana norma [1] została opublikowana w sposób nadzwyczaj niestaranny z mnóstwem błędów merytorycznych i językowych. Autor pracuje nad krytycznym artykułem dotyczącym tej normy. W dalszej części niniejszego artykułu będzie się używać skrótu WN dla urządzeń o napięciu powyżej 36 kV, SN dla urządzeń o napięciu powyżej 1 kV do 36 kV włącznie, a dla urządzeń o napięciu do 1 kV - skrótu nn. Czy część czynna jest częścią przewodzącą? Pytanie w pierwszej chwili wydaje się zupełnie dziwne - zakłada się: aby "coś" było częścią czynną musi przewodzić prąd elektryczny. Przytoczonych zostanie kilka definicji, przy czym w innych normach są one bardzo zbliżone i raczej zgodne: Część czynna - przewód lub część przewodząca przeznaczona do pracy pod napięciem w warunkach normalnych, łącznie z przewodem neutralnym, lecz z w... więcej»

Studenci z Ohio zbudowali elektryczny motocykl wyścigowy
Philip E. Ross: For Racing Glory, Students Built a Mountain-Busting Electric Motorcycle. Ohio State engineers optimized their bike for one thing: to climb Pikes Peak faster than any other bike, electric or gasoline powered. IEEE Spectrum 2016 November. Opracował - Witold Bobrowski.Studenci dzięki pomocy inżynierów jednej z uczelni amerykańskich (Ohio State University in Columbus) zbudowali elektryczny motocykl wyścigowy, przeznaczony do wyścigów górskich, a szczególnie do wjazdu, w czasie dorocznego wyścigu, na znajdujący się w pobliżu szczyt góry Pikes Peak. Są to tradycyjne wyścigi motocyklowe "Hill Climb", które po jeździe ok. 20 km na płaskim terenie kończą się na szczycie góry Pikes Peak.Godzina przed rundą kwalifikacyjną - to jest chyba najgorszy czas - aby stwierdzić uszkodzenie falownika prądu elektrycznego w motocyklu wyścigowym. Miesiące żmudnej pracy poszły na marne przy budowie całkowicie elektrycznego motocykla Buckeye Current RW-3, który miał wystartować w tym niezwykłym wyścigu Pikes Peak "Hill Climb". Studenci poczują smak porażki. Wcześniej musieli pokonać wiele przeciwności, które dotyczyły m.in. niestabilnych siedzeń, uszkodzenia systemu chłodzenia, a do tego ten zepsuty falownik prądu elektrycznego. Jednak studenci doszli do wniosku, że jest to zabawa. Kierownik wyprawy próbował wezwać jakiegoś eksperta do uszkodzonego falownika. Niestety, nie udało się to pomimo wczesnych godzin porannych. Więc każdy starał się, jak mógł. Studenci zajrzeli do elektronicznych wnętrzności motocykla, do testerów obwodu. Ale kłopoty z falownikiem nadal pozostawały niewyjaśnione. Nie jest to typowe mechaniczne urządzenie trady... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11, pok. 739
03-450 Warszawa
tel.: (22) 619 43 60, (22) 818 95 30
faks: (22) 619 43 60
e-mail: red.we@sigma-not.pl
www: http://wiadomoscielektrotechniczne.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577